Με ακριβολογία

9 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αββάς Ισαάκ δεν λέει σκέψεις, ούτε κάνει ηθικές προτροπές. Περιγράφει καταστάσεις και οντολογικές μεταβολές. («Μεταβαλών τω Πνεύματί σου τω αγίω»). Αναφέρει με βραχυλογία και ακριβολογία τις αλλοιώσεις που επέρχονται σωτήρια στον εγκρατευόμενο, αγωνιζόμενο και δεχόμενο τη χάρη του αγίου Πνεύματος.  Μιλά απτά για τα υπέρ φύσιν και αίσθησιν. Επιπολεύει στα ουράνια. Και περιγράφει την ανεκλάλητη χαρά που πληροί το σώμα του ανθρώπου την ώρα της χάριτος.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης