Οι Έλληνες δια της φιλοσοφίας…       

7 Μαΐου 2021

20150507-2

Οι Έλληνες διά της φιλοσοφίας έφθασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και διά της γλώσσης παρουσίασαν την τελειοτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου

 

Γέροντας Σωφρόνιος του  Έσσεξ