Προσβάσιμη σελίδα

Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι ασμάτων, προκύψασα γάρ άνωθεν, η παντάνασσα Μητροπάρθενος

Ψάλλουν η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (ΕΛ.ΒΥ.Χ.), υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη Γεωργίου Κωνσταντίνου, ο αρχιμανδρίτης π. Λάζαρος Γεωργίου και οι Βατοπαιδινοί πάτερες Ιεροδιάκονος Λάζαρος και μοναχός Αγάπιος στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Παρεκκλησιάς Λεμεσού ενώπιον της Ιεράς Εικόνος Παναγίας της Παντανάσσης.

Καί νύν… Θεοτοκίον Γερμανού Πατριάρχου

Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι ασμάτων, προκύψασα γάρ άνωθεν, η παντάνασσα Μητροπάρθενος, ταίς ευλογίαις καταστέφει τούς ευφημούντας αυτήν, Βασιλείς καί Άρχοντες συντρεχέτωσαν, καί τήν Βασιλίδα κροτείτωσαν εν ύμνοις, Βασιλέα τέξασαν, τούς θανάτω κρατουμένους πρίν, απολύσαι φιλανθρώπως ευδοκήσαντα, Ποιμένες καί Διδάσκαλοι, τήν τού καλού Ποιμένος υπέραγνον Μητέρα, συνελθόντες ευφημήσωμεν, τήν λυχνίαν τήν χρυσαυγή, τήν φωτοφόρον νεφέλην, τήν τών Χερουβίμ υπερτέραν, τήν έμψυχόν τε κιβωτόν, τόν πυρίμορφον τού Δεσπότου θρόνον, τήν μανναδόχον χρυσέαν στάμνον, τήν ζωηφόρον τού Λόγου πλάκα, απάντων Χριστιανών τό καταφύγιον, άσμασι θεηγόροις, εγκωμιάζοντες, ούτως είπωμεν. Παλάτιον τού Λόγου, αξίωσον τούς ταπεινούς ημάς, τής ουρανών βασιλείας, ουδέν γάρ αδύνατον τή μεσιτεία σου.

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ