Ο αθλητισμός διδάσκει και στέλνει μηνύματα

25 Φεβρουαρίου 2020

Ο αθλητισμός σήμερα

Για μια  συνολική πληροφόρηση περί των  σημερινών  διαστάσεων του αθλητισμού, γενικώς,  αρκεί μια επίσκεψη στα σχετικά κείμενα  που περιγράφουν  τη θέση τής ΕΕ απέναντι στον αθλητισμό. Εκεί το εννοιολογικό  περιεχόμενο τού αθλητισμού το προσδιορίζουν  οι  στόχοι  της και τα επιτεύγματά  της (ως προς τις ενέργειες  πραγμάτωσης των στόχων αυτών),  ο ρόλος τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των στόχων αυτών και η Έκθεση  της Επιτροπής  Πολιτισμού και Παιδείας:

(α) π.χ. στο «Θεματολογικό δελτίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση – 04/2018″ (βλ. εδώ), στο οποίο  περιλαμβάνονται οι  στόχοι,  τα επιτεύγματα  και ο ρόλος τού ΕΚ για τον αθλητισμό, διαβάζουμε τα εξής:.

«Στόχοι  […] Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι για μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια των αθλητικών διοργανώσεων και για μεγαλύτερη προστασία της ηθικής και σωματικής ακεραιότητας των αθλητών, χωρίς να αγνοεί την ιδιομορφία του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, η ΕΕ καλύπτει τρεις τομείς δραστηριοτήτων στον χώρο του αθλητισμού: 1) τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού· 2) την οικονομική του διάσταση· 3) το πολιτικό και νομικό πλαίσιο του τομέα του αθλητισμού.

Επιτεύγματα […] Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό και το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin» (2007).  Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2007 η Επιτροπή υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τον αθλητισμό της ΕΕ. Κατά την εφαρμογή των προταθέντων μέτρων, η Επιτροπή συνέλεξε χρήσιμα στοιχεία σχετικά με θέματα που θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου προβλέπονταν διάφοροι στόχοι, όπως η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού, η προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της σωματικής άσκησης, η τόνωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της οικονομικής διάστασης του αθλητισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των παικτών, η καταπολέμηση του ντόπινγκ, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ο έλεγχος των δικαιωμάτων αναμετάδοσης, μεταξύ πολλών άλλων στόχων.

[…]Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προτείνεται επίσης να υπογράψει η ΕΕ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπηςκατά του Ντόπινγκ, να αναπτύξει και να εφαρμόσει ρυθμίσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, να συνεχίσει τα βήματα προόδου προς την υιοθέτηση εθνικών στόχων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση, και να αναπτύξει πρότυπα για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικούς χώρους.

[…] Ακεραιότητα του αθλητισμού, με έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση, στην προστασία των ανηλίκων, στην καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων, της φαρμακοδιέγερσης και της διαφθοράς· […] Η Επιτροπή έχει επίσης κληθεί να δώσει συνέχεια στο έργο των προηγούμενων Ομάδων Υψηλού Επιπέδου, στους τομείς «μαζικός αθλητισμός» και «αθλητισμός και διπλωματία».

[…] Μέσω της προσέγγισης των λαών, της ανάπτυξης κοινοτήτων και της καταπολέμησης ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών, ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην ΕΕ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου […] Ο καθοριστικός ρόλος του αθλητισμού αναφέρεται επίσης στο ψήφισμα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, όπου υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος του αθλητισμού ως μέσου προαγωγής του κοινωνικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, με την προώθηση της δημιουργίας θετικών σχέσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.»

(β) ΕΚΘΕΣΗ  της  Επιτροπής  Πολιτισμού και Παιδείας «σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI)» (βλ. εδώ)

Μία επιγραμματική αλλά σαφή διατύπωση  τής έκτασης τού εννοιολογικού περιεχομένου που εμπερικλείει σήμερα  ο  όρος αθλητισμός  μας δίνουν τα 80 σημεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην παραπάνω  Έκθεση ως «Πρόταση Ψηφίσματος» του  ΕΚ. Παραθέτουμε,  ενδεικτικά,  τέσσερα  από τα σημεία αυτά,  τα οποία αναφέρονται αμέσως  στο Ολυμπιακό κίνημα, στους Διεθνείς Παραολυμπιακούς  Αγώνες,  στις εθνικές σημαίες και στα εθνικά σύμβολα:

«[…] 40.  επικροτεί τη διοργάνωση του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, το οποίο προάγει τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς από διεθνείς και ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες, το Ολυμπιακό Κίνημα, ευρωπαϊκές και εθνικές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού· επισημαίνει ότι η διάρθρωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα καθήκοντα του φόρουμ και η συνέχεια που δίδεται στις συζητήσεις χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης·

[…] 61.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις απαιτούμενες συγκοινωνίες και άλλες διευκολύνσεις – καθώς και στο αρμόδιο υποστηρικτικό προσωπικό· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών με τον αθλητισμό επιμέρους στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αθλητικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, παρέχοντας ιδίως εκπαιδευμένους προπονητές και κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα σωματικής άσκησης στο σχολείο, ξεκινώντας ήδη από τις πρώτες τάξεις, ούτως ώστε οι μαθητές και οι σπουδαστές με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικές εξωσχολικές δραστηριότητες·

62. αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Παραολυμπιακοί Αγώνες στην προώθηση της ευαισθητοποίησης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες και για την αύξηση της προβολής και της αναμετάδοσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλων αθλητικών διοργανώσεων με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης·

[…] 77.  καλεί τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές και τις αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν, σε περιπτώσεις διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, τη σημαία και το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις εθνικές σημαίες και τα εθνικά σύμβολα

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ