Όροι χρήσης pemptousia.gr

Προοίμιο

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ», εφεξής ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, μέσω του ιστοτόπου του www.pemptousia.gr, στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές του και υπό διάφορα ονόματα χώρου πρώτου επιπέδου (top level domains) όπως ενδεικτικά των: www.pemptousia.com, www.pemptousia.ro, www.pemptousia.ru , www.pemptousia.ge ή/και σε οποιεσδήποτε και όσες άλλες γλωσσικές εκδοχές αυτός θα εμφανίζεται στο μέλλον, εφεξής ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, παρέχει υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες & επισκέπτριες (εφεξής οι Χρήστες) καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε περιήγηση/χρήση μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ δημιουργήθηκε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Ό ρ ο ι  Χ ρ ή σ η ς

Οι Χρήστες της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ οφείλουν αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες και την πνευματική ιδιοκτησία, αφετέρου να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της, ενώ απαγορεύεται να υιοθετούν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλες που να αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ η οποία θα απορρέει από την κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών της από τους Χρήστες θα ανάγεται στην αποκλειστική τους ευθύνη.

Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μέσω της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητής (server) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών δεν περιέχουν ιούς άλλα επιζήμια συστατικά. Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ανήκουν αποκλειστικά σε αυτήν, εκτός από εκείνα που ρητά προσδιορίζεται ότι προέρχονται από τρίτους. Κάθε πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ ανήκει στο ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ή/και σε άλλα πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ παρέχεται στους Χρήστες της αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Το περιεχόμενο της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ είναι θρησκευτικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, ωστόσο οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν πλήρως τη συμπεριφορά τους στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτή και το ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το περιεχόμενο που έχει συμπεριληφθεί στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ αποδειχθεί ανακριβές. Δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία των Χρηστών της. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα περιέχονται στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ και θα προέρχονται από αυτήν. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για περιεχόμενο και στοιχεία που προέρχονται από τρίτους.

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ αγωγή ή αξίωση που θα απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση εκ μέρους των Χρηστών της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ, αυτοί οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ στην περίπτωση που αυτό υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και το κατατεθειμένο σήμα «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναρτηθεί, φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το λοιπό περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ και φέρει το όνομα ή σήμα άλλων όπως συνεργατών, φορέων, ενώσεων οργανισμών, εταιρειών και γενικά φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς τα πρόσωπα και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών της. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του με τρόπο ώστε να απορρίπτει την χρήση των cookies. Καμία διεύθυνση ip χρήστη δεν ανιχνεύεται και αποθηκεύεται από την παρούσα ιστοσελίδα. Τρίτος πάροχος (π.χ. google analytics) μπορεί να ανιχνεύει τη διεύθυνση ip χρηστών της ιστοσελίδας με τρόπο όμως, που στους διαχειριστές της ιστοσελίδας γνωστοποιείται μόνο η τοποθεσία του χρήστη και καμία άλλη πληροφορία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με ιερές μονές του Αγίου Όρους ή απανταχού της Ορθοδοξίας και όλα τα σχετικά με αυτές άρθρα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση τους σε συγκεκριμένο ζήτημα, εκτός και εάν αυτό αναφέρεται ρητά. Το Ινστιτούτο δεν εκπροσωπεί τις ως άνω ιερές μονές . Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου είναι στην ευθύνη του Ινστιτούτου και των προστηθέντων προσώπων του.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, τους κώδικες δεοντολογίας ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ και τους συνεργάτες της μπορείτε να δείτε εδώ. Eάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας έχει αντιγραφεί ή καταχωρηθεί στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα επιληφθούμε του θέματος άμεσα. Για την ευχερέστερη και ταχύτερη επίλυση της διαφοράς, μπορεί να σας ζητηθούν περαιτέρω αποδείξεις και διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας .