Όροι χρήσης pemptousia.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος www.pemptousia.gr (εφεξής pemptousia) είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος δημοσίευσης άρθρων και ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (βιβλίων κλπ.) μέσω του διαδικτύου της  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ», εφεξής «ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ”. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ διατηρεί τον ίδιο δικτυακό τόπο www.pemptousia.gr στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές του και υπό διάφορα ονόματα χώρου πρώτου επιπέδου (top level domains) όπως ενδεικτικά των: www.pemptousia.com, www.pemptousia.rowww.pemptousia.ge .

Ο δικτυακός τόπος παρέχει υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες καθώς και προϊόντα (ηλεκτρονικές εκδόσεις) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες & επισκέπτριες (εφεξής οι Χρήστες) καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε περιήγηση/χρήση μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη του δικτυακού τόπου προς αυτόν συνεπάγεται με την άρση της πάσης ευθύνης από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του. Ο επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης τους για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους , τότε οφείλει να απέχει από την χρήση του δικτυακού τόπου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Οι Χρήστες της ιστοσελίδας pemptousia οφείλουν αφενός να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες και την πνευματική ιδιοκτησία, αφετέρου να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη

διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται να υιοθετούν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλες που να αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην pemptousia η οποία θα απορρέει από την κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών της από τους Χρήστες θα ανάγεται στην αποκλειστική τους ευθύνη.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην pemptousia ανήκουν αποκλειστικά σε αυτήν, εκτός από εκείνα που ρητά προσδιορίζεται ότι προέρχονται από τρίτους

Περιορισμός Ευθύνης

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Εκτός των άλλων παρέχει το περιεχόμενο του , αλλά και τις υπηρεσίες του που διατίθενται μέσω του δικτυακού του τόπου όπως ακριβώς έχουν. Το περιεχόμενο της pemptousia είναι θρησκευτικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, ωστόσο οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν πλήρως τη συμπεριφορά τους στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτή και το ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το περιεχόμενο που έχει συμπεριληφθεί στην pemptousia αποδειχθεί ανακριβές. Δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία των Χρηστών της. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα περιέχονται στην pemptousia και θα προέρχονται από αυτήν. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για περιεχόμενο και στοιχεία που προέρχονται από τρίτους.

Η pemptousia δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα

παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μέσω της pemptousia δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή ιστοσελίδα ή εξυπηρετητής (server) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών δεν περιέχουν ιούς άλλα επιζήμια συστατικά. Η pemptousia δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ αγωγή ή αξίωση που θα

απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση εκ μέρους των Χρηστών της

pemptousia, αυτοί οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ στην περίπτωση που αυτό υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με Ιερές Μονές του Αγίου Όρους ή απανταχού της Ορθοδοξίας και όλα τα σχετικά με αυτές άρθρα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση τους σε συγκεκριμένο ζήτημα, εκτός και εάν αυτό αναφέρεται ρητά. Το Ινστιτούτο δεν εκπροσωπεί τις ως άνω ιερές μονές. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου είναι στην ευθύνη του Ινστιτούτου και των προστηθέντων προσώπων του.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος pemptousia δημιουργήθηκε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Κάθε πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα της pemptousia ανήκει στο ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ή/και σε άλλα πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της pemptousia παρέχεται στους Χρήστες της αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναρτηθεί, φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το λοιπό περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην pemptousia και φέρει το όνομα ή σήμα άλλων όπως συνεργατών, φορέων, ενώσεων οργανισμών, εταιρειών και γενικά φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς τα πρόσωπα και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της pemptousia.

Απαγορεύεται η  αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την άδεια του pemptousia ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, και τα λογότυπα που αντιπροσωπεύουν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ καθώς και τα προϊόντα του, είναι αποκλειστικά σήματα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.pemptousia.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ («Εταιρεία» ή «εμείς») θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με το άτομό σας μέσω του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στην pemptousia, καθώς και μέσω πραγματοποίησης τηλεφωνικών παραγγελιών αγορών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από κοινού οι «Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ»), και πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ παρέχει την παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «Πολιτική» ή «Ενημέρωση») σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ο «Κανονισμός») και το εφαρμοστέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας την δέσμευσή της να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας.

Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών μας, ανεξάρτητα από το κανάλι ή το μέσο (online ή αυτοπροσώπως) του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ το οποίο χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας μαζί μας.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είμαστε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ», που εδρεύει στη Αθήνα επί της οδού Πανόρμου αρ. 70 – 72, υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν εγγραφεί και εκείνων που έχουν εγγραφεί, καθώς επίσης για όσους θέτουν παραγγελίες τηλεφωνικώς ή μέσω email.

Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

 1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των

χρηστών της. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του με τρόπο ώστε να απορρίπτει την χρήση των cookies. Καμία διεύθυνση ip χρήστη δεν ανιχνεύεται και αποθηκεύεται από την παρούσα ιστοσελίδα. Τρίτος πάροχος (π.χ. google analytics) μπορεί να ανιχνεύει τη διεύθυνση ip χρηστών της ιστοσελίδας με τρόπο όμως, που στους διαχειριστές της ιστοσελίδας γνωστοποιείται μόνο η τοποθεσία του χρήστη και καμία άλλη πληροφορία.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ συλλέγει (1) δεδομένα συναλλαγών και εγγραφής, κατά την εκτέλεση μίας συναλλαγής, κατά την εγγραφή σας ή κατά την εγγραφή σας σε κάποια του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, (2) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοινοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, (3) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, (4) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Συγκεκριμένα, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:

Δεδομένα συναλλαγών και εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε προκειμένου να εκτελέσετε μία συναλλαγή με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και/ή για να εγγραφείτε σε μια Υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια αγορά ενός βιβλίου, για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, να δημοσιεύσετε σχόλια, να λάβετε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ή να λάβετε μέρος σε έναν διαγωνισμό ή σε μία ψηφιακή εκδήλωση. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης.

Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»).

Πληροφορίες από άλλες πηγές. Ενδέχεται να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου από υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.

Δεν συλλέγουμε:

Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο ηλεκτρονικό προϊόν ή να κάνετε πληρωμές. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα ηλεκτρονικό προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή με άλλο τρόπο.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες

Τέλος, οι Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ιστότοπους, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες και εν γένει φορείς, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες και εν γένει φορείς. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και γένει φορέων και μόλις εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική της άλλης υπηρεσίας.

 1. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από και σε σχέση με το άτομό σας:

α) Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ·

β) Για να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ·

γ) Για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον·

δ) Για να σας επιτρέπουμε να σχολιάζετε περιεχόμενο και να συμμετέχετε σε διαδικτυακές δράσεις, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης·

ε) Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας·

στ) Για να προστατεύουμε τα δικαιώματα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και άλλων. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, αναδόχων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών τους (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης μας), (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών των Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ή των πολιτών, (iii) την προστασία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων·

ζ) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών·

η) Για να επιτρέπεται η λειτουργία κοινωνικής συναλλαγής – εάν κάνετε σύνδεση ή συνδέσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να μοιραστούμε το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like σας, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών της Εταιρείας και με τους φίλους σας που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα ίδια προσωπικά δεδομένα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης·

θ) Υπό τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσης σας, για να σας στέλνουμε (μέσω email, sms, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) προσκλήσεις, ανακοινώσεις,  newsletters και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας pemptousiajournal.

ι)  τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσης σας, για να αναλύουμε τις συμπεριφορές, συνήθειες και καταναλωτικές σας τάσεις και να σας στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω (στο εξής “Κατάρτιση Προφίλ”).

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν σας προσδιορίζουν πλέον προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

 1. ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς:

Της Ενότητας 3, σημεία α) έως στ) της παρούσας Πολιτικής είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν οι υπηρεσίες,

Της Ενότητας 3, σημείο ζ) της παρούσας Πολιτικής ζητείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και, ως εκ τούτου, είναι επίσης υποχρεωτική.

Αντίθετα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους υπόλοιπους σκοπούς:

Της Ενότητας 3, σημείο (η) εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να συνδεθεί ένας λογαριασμός υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την Υπηρεσία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδεθείτε στην Υπηρεσία της Εταιρείας χρησιμοποιώντας διαφορετικό μηχανισμό,

Της Ενότητας 3, σημεία (θ) και (ι) εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να σας παρέχει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ή/και τρίτα μέρη, γενικές εμπορικές ανακοινώσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και υπηρεσίες/προϊόντα ή ανακοινώσεις τρίτων μερών με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να σας παρέχουν υπηρεσίες με την ίδια επωνυμία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημεία η) έως ι), στέλνοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται στην Ενότητα 11 κατωτέρω.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και με μη αυτόματα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, sms, mms), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

 1. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της Ενότητας 3 ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα και εντός των ορίων των διατάξεων της Ενότητας 7 κατωτέρω:

α. Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και επομένως, παραδείγματος χάριν και χωρίς περιορισμό, Τράπεζες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφορικής, υπηρεσίες πληρωμών, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης, παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι.

Στους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων που έχουν διοριστεί από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ περιλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, πληρωμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, π.χ. μέτρησης ικανοποίησης επισκεπτών και πελατών, στατιστικής ανάλυσης, επαναστοχοποίησης, ανάλυσης για προσωποποιημένες προωθητικές ενέργειες. Ειδικότερα σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα συναίνεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία PSD2 (ΕΕ 2015/2366) και ενδέχεται να περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς «αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας πελάτη», τη διασταύρωση δύο ή περισσότερων στοιχείων ή πληροφοριών ή μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών που σας διακρίνουν, για τη βέλτιστη διασφάλιση των συναλλαγών σας από εγκληματικές ενέργειες. Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία πλήρη κατάλογο των εκτελούντων επεξεργασία δεδομένων που έχουν διοριστεί από την Εταιρεία, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Πολιτικής και

β. Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ορισμένοι από τους εκτελούντες την επεξεργασία που αναφέρονται στην ενότητα 6, βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οπότε τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να μεταφέρονται σε χώρες τόσο εντός και όσο και εκτός ΕΟΧ και ειδικότερα στην Αμερική. Ορισμένοι πάροχοι στην Αμερική είναι πιστοποιημένοι στο Privacy Shield, την οποία πιστοποίηση μπορείτε να ελέγξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.privacyshield.gov/welcome.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international transfers/adequacy/index_en.htm .

Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46 του Κανονισμού και των οποίων το περιεχόμενο μπορείτε να ελέγξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Εξάλλου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω μέτρων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Πολιτικής.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκείτε τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

α. Το δικαίωμα πρόσβασης που σημαίνει ότι δικαιούστε να λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους και

να έχετε πρόσβαση σε αυτά·

β. Το δικαίωμα διόρθωσης που σημαίνει ότι δικαιούστε να επαληθεύετε την ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ελλιπών έχοντας υπόψη τους σκοπούς της

επεξεργασίας, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους·

γ. Το δικαίωμα στη λήθη που σημαίνει ότι δικαιούστε να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος σύμφωνα με τον Κανονισμό, δηλ.:

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει ή επεξεργαστεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ·
 2. ii. Ανακαλείτε την συγκατάθεση που είχατε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δεν έχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους·

iii. Έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό και ή δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή εναντιώνεστε σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής

προώθησης, περιλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ·

 1. iv. Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
 2. v. Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με σχετική νομική υποχρέωση της Εταιρείας.

δ. Το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που συντρέχει νόμιμος λόγος σύμφωνα με τον Κανονισμό, δηλ.:

 1. Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,
 2. ii. Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

iii. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή

 1. iv. Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους νόμιμων συμφερόντων εν αναμονή επαλήθευσης ως προς το αν το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ έχει επιτακτικούς θεμιτούς λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία.

ε. Το δικαίωμα εναντίωσης που σημαίνει ότι μπορείτε να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας

των προσωπικών σας δεδομένων για απευθείας εμπορικής προώθησης ή Κατάρτιση Προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό·

στ. Το δικαίωμα φορητότητας, που σημαίνει ότι δικαιούστε να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει,

είτε στον εαυτό σας είτε σε άλλον πάροχο όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα και η επεξεργασία είτε (i) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας είτε (ii) είναι απαραίτητη για την

εκτέλεση Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, και

ζ. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, δηλ. την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11 κατωτέρω. Στο αίτημά σας, συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνσή και τον αριθμό τηλεφώνου σας και καθορίστε με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι. ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης. Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους. Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά σας για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας δίνουμε επίσης πολλές επιλογές σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά:

Τη λήψη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων από εμάς. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον από εμάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ είτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης της εγγραφής στις ανακοινώσεις μας (newsletter) είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη σας εάν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης ή μέσω του εργαλείου διαχείρισης συναίνεσης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, αν δεν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης. Μπορείτε επίσης να στείλετε αίτημα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Ενότητα 11 της Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ μπορεί να συνεχίσει να σας στέλνει διοικητικές ανακοινώσεις σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σας μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, σημεία από α) έως ζ) της παρούσας Πολιτικής διατηρούνται κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, συν τη διάρκεια του χρονικού ορίου παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη των Υπηρεσιών της Εταιρείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο η) της παρούσας Πολιτικής διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συνδεθείτε στις Υπηρεσίες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ μέσω ενός κοινωνικού δικτύου·

Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο θ) και ι), δηλαδή για σκοπούς μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ θα φυλάσσονται από την Εταιρεία από την στιγμή που παρέχετε την συγκατάθεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.  Εφόσον ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα ακυρώνονται, θα ανωνυμοποιούνται ή θα καταστρέφονται.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.)

Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.pemptousia.gr.

 

 1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

 Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ προβάλλει στην ιστοσελίδα pemptousia.gr διαδικτυακές συνάξεις (πχ σειρά διαδικτυακών συναξεων «Ψηφιακό Αρχονταρίκι») μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι συνάξεις αυτές εκπέμπονται ζωντανά (live streaming) στην pemptousia.gr και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βιντεοσκοπούνται, υπόκεινται σε τηλεοπτική επεξεργασία και επαναπροβάλλονται στα ανωτέρω μέσα. Η εγγραφή χρήση στην οικεία πλατφόρμα και η σύνδεση για την παρακολούθηση ζωντανά και συμμετοχή σε ψηφιακή σύναξη σημαίνει την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και την συναίνεση του χρήστη στην βιντεοσκόπηση, ζωντανή μετάδοση και αναμετάδοση σε οποιοδήποτε διαδικτυακό, ψηφιακό ή άλλο μέσο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, της εικόνας του χρήστη, και της τυχόν προφορικής συμμετοχής του επωνύμως ή μη (δια ερωτήσεων, διαλόγου κλπ). Ανήλικοι μπορεί να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις ψηφιακές συνάξεις με την συναίνεση και συνοδεία των γονέων. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή, σημαίνει ότι ο γονέας συναινεί στα ανωτέρω, και ως προς το πρόσωπο του ανηλίκου.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ενημέρωση, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση https://pemptousia.gr/contacts/

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, τους κώδικες δεοντολογίας ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, την pemptousia και τους συνεργάτες τους μπορείτε να δείτε https://www.pemptousia.gr/pemptousia/ . Eάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας έχει αντιγραφεί ή καταχωρηθεί στην pemptousia με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα επιληφθούμε του θέματος άμεσα. Για την ευχερέστερη και ταχύτερη επίλυση της διαφοράς, μπορεί να σας ζητηθούν περαιτέρω αποδείξεις και διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας.