Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Σας παρακαλώ διά της χάριτος, η οποία δρα αοράτως εντός σας…

18 Οκτωβρίου 2020

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αδελφοί και πατέρες, προσέχετε κατά ποίον τρόπον και με ποίας προϋποθέσεις ακούτε τον λόγον του Θεού. Διότι λέγει ο Χριστός και Θεός: “Ερευνάτε τας γραφάς”.

Διά ποίον λόγον το λέγει αυτό;

Κατ’ αρχάς μεν διά να γνωρίσωμεν τον δρόμον που οδηγεί εις την σωτηρίαν, έπειτα δε αφού προχωρήσωμεν εις την ζωήν μας με γνώμονα την εφαρμογήν των θείων εντολών χωρίς παρεκκλίσεις και επιστροφάς εις την αμαρτίαν να καταλήξωμεν εις την ιδίαν της σωτηρίας της ψυχής μας.

Ποία, λοιπόν, είναι η σωτηρία μας; Ο Ιησούς Χριστός, καθώς έλεγεν ο άγγελος που ενεφανίσθη εις τους ποιμένας: “Ιδού ευαγελλιζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυίδ”.

Ας τρέξωμεν, λοιπόν, και καθείς από ημάς αγαπητοί· ας τρέξωμεν ταχέως χωρίς να έχωμεν επάνω μας τίποτε που να μας βαραίνη ή καμμίαν βιοτικήν φροντίδα ή κάτι που να κρατήται δυσκόλως, ώστε να μη αναγκαζώμεθα εξ αιτίας αυτού να βαδίζωμεν βραδύτερον, με αποτέλεσμα να μη κατορθώσωμεν να προφθάσωμεν να εισέλθωμεν εις πόλιν Δαυίδ (= βασιλείαν των ουρανών).

Σας παρακαλώ διά της χάριτος, η οποία δρα αοράτως εντός σας να μη παραμελήσετε το έργον της σωτηρίας σας, αλλά, αφού σηκωθήτε ωσάν να ευρίσκεσθε υπό την νάρκην του ύπνου της πονηράς υπερηφανείας και αδιαφορίας, να μη σταθώμεν ούτε να καθίσωμεν έως ότου κατορθώσωμεν να ευρεθώμεν έξω από τον κόσμον και, αφού εύρωμεν εκεί και αναγνωρίσωμεν τον Σωτήρα και Θεόν μας, να γονατίσωμεν ενώπιον του και να τον προσκυνήσωμεν· αλλά ούτε εκεί πρέπει να σταθώμεν, ειμί όταν και εκείνος είπη προς ημάς: “Υμείς ου εστέ εκ του κόσμου, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου”.

 

Απόσπασμα από την ΚΗ’ Κατήχηση του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου όπως περιέχεται στο βιβλίο “Συμεών του Νέου Θεολόγου, 3”, της σειράς “Άπαντα των Αγίων Πατέρων”, των εκδόσεων Ωφελίμου Βιβλίου. Μετάφραση, σχόλια Ηλίας Τσιάκος.