Προσβάσιμη σελίδα

«Των Θεοφόρων ημών Πατέρων ο χορός», Δοξαστικό Βατοπαιδινών αγίων (Ξενοφωντινός Χορός)

Η Σύναξη των Βατοπαιδινών αγίων τιμάται πανηγυρικά κατ’ έτος στις 10 Ιουλίου (π.η. 23 Ιουλίου) στην Μονή τους  με αγρυπνία. Στην ηχογράφηση που ακολουθεί πατέρες της Ι.Μ. Ξενοφώντος αποδίδουν το δοξαστικό των αίνων με λαμπρότητα και μελωδική χάρη, τιμώντας τη μνήμη των θεοφόρων βατοπαιδινών αγίων. Πρόκειται για ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην πανήγυρη του 2013, όταν παράλληλα με τους βατοπαιδινούς αγίους εορτάστηκε η Παναγία την Οδηγήτρια, που έφτασε από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου φυλάσσεται εδώ και αιώνες.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´.
Τῶν Θεοφόρων ἡμῶν Πατέρων ὁ χορός, ἐκ διαφόρων μέν πατρίδων προελθών, ἐν δέ τῇ περιωνύμῳ Μάνδρᾳ Βατοπαιδίου, καί τῶν πέριξ  αὐτῆς θεοφρόνως οἰκήσαντες, τὸ παρά φύσιν ἀπέλιπον, τήν κατά φύσιν ἐτήρησαν ἀγωγήν, καί τῆς ἐν θεωρίᾳ ἐπέβησαν τελειότητος. Πάντων τῶν Ἁγίων ἀνεμάξαντο τάς ἀρετάς, καὶ μαθόντες ἐξ ὧν ἔπαθον, ἡμῶν διδάσκαλοι καί καθηγηταί γεγόνασι. Διό καί ἡμεῖς χρεωστικῶς αὐτοῖς βοῶμεν· Χαίρετε τῆς Παρθένου πανάγια ἐκλόγια,καί τῆς Ἀθωνικῆς στρατείας ἐγκαλλωπίσματα· χαίρετε τῆς Ἐκκλησίας στηρίγματα, καὶ τῆς οἰκουμένης σεμνολογήματα· χαίρετε τῆς Μονῆς ἡμῶν, ἀκοίμητοι φρουροί καί φύλακες. Πρεσβεύσατε πρόςΚύριον, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Για την ακολουθία των Βατοπαιδινών αγίων πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Παντάνασσα Πανύμνητε», ήχ. πλ. α΄, Θεοτοκίο Πολυελέου «Δούλοι Κύριον» (Πέτρου Πελοποννησίου †1777)
Η διεύθυνση του βυζαντινού χορού ως αποτύπωση της προφορικότητας-παρασήμανσης
«Άξιον εστίν», Νικολάου Νεοχωρίτου ήχ. πλ. α΄ (Βατοπαιδινός Χορός)
«Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε παράδεισος», Παρθενίου Βατοπαιδινού (Χορός Βατοπαιδινός)
«Κύριε εκέκραξα», ήχ. δ΄«άγια», Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Ιωάν. Χασανίδης)