Προσβάσιμη σελίδα

«Ερευνάτε τας Γραφάς», μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου (Γερ. Στέφανος Δανιηλαίος)

Ο μακαριστός π. Στεφανος, εκ της συνοδείας των Δανιηλαίων ψάλει το δοξαστικό της Λιτής της Υπαπαντής του Κυρίου σε αργό μέλος  Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

«Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς, καθως εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γάρ εὑρίσκομεν αὐτόν, τικτόμενον καί σπαργανούμενον, τιθηνούμενον καί γαλακτοτροφούμενον, περιτομήν δεχόμενον, καί ὑπό Συμεών βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδέ φαντασίᾳ, ἀλλ’ ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα, πρός ὃν βοήσωμεν· ὁ πρό αἰώνων Θεός, δόξα σοι.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Ακάθιστος Ύμνος - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
Αφιέρωμα στο Χαρ. Ταλιαδώρο-Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (01/04/2023)
«Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος», Ιδιόμελο Ε' Νηστειών (Χορός Θρ. Στανίτσα)
«Το προσταχθέν μυστικώς», Απολυτίκιον Ακαθίστου Ύμνου (ΕΛΒΥΧ)
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα»-Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης