Άγιος Λεωνίδης και η συνοδία του, Η εύρεση διά οράματος των αγίων λειψάνων τους προκάλεσε ρίγη συγκινήσεως και έξαρση ευλαβείας!

16 Απριλίου 2024

Άγιος Ιερομάρτυρας Λεωνίδης μετά της συνοδίας του. (Εικόνα από https://argolika.gr).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

[….] Άπαντα σχεδόν τα ως άνω αναφερόμενα ερείπια Ιερών Ναών εκ των αφιερωμένων εις τους Αγίους τούτους Μάρτυρας Λεωνίδην και την Συνοδίαν αυτού ευρέθησαν κυρίως κατόπιν θείων οραμάτων ευσεβών Χριστιανών.

Εις την ανακάλυψιν των ερειπίων του εν Λεχαίω Ναού ο Δ. Πάλλας ωδηγήθη και υπό του Πατμιακού Κώδικος 254 (φυλ. 144 και επ.).

Εκείνο όμως το οποίον προεκάλεσε ρίγη συγκινήσεως και έξαρσιν ευλαβείας υπήρξεν η διά θείου οράματος αποκάλυψις των ιερών Λειψάνων των Αγίων κατά το έτος 1917.

Κατά το έτος τούτο απεκαλύφθη εις ευσεβείς Χριστιανούς της Νέας Επιδαύρου, ότι ολίγον έξω της πόλεως ευρίσκεται θησαυρός μέγας. Γενομένης τότε ερεύνης ανευρέθησαν δύο σαρκοφάγοι, εκ των οποίων η μεν μία περιείχε σκελετόν ανδρός, προφανώς βασανισθέντος, η δε άλλη σκελετούς επτά γυναικών.

Εκ της συνεπεία του γεγονότος τούτου γενομένης ερεύνης υπό του τότε Μητροπολίτου Αργολίδος Αθανασίου Λάσκαρη και των επακολουθησάντων θαυμάτων διεπιστώθη αδιστάκτως, ότι τα ιερά ταύτα Λείψανα ανήκον εις τον Άγιον Μάρτυρα Λεωνίδην και τας μετ’ αυτού συμμαρτυρησάσας επτά Αγίας Γυναίκας.

Ευθύς τότε οι ευσεβείς κάτοικοι της Επιδαύρου, με επικεφαλής τον Μητροπολίτην των, έσπευσαν εις την ανέγερσιν Ναού επί του τόπου εις τον οποίον ταύτα ευρέθησαν και εις τον οποίον Ναόν εναπέθεσαν ταύτα, απονέμοντες έκτοτε εις αυτά τον πρέποντα σεβασμόν και ευλάβειαν.

Ο Ναός ούτος συν τη παρόδω του χρόνου εξελίσσεται εις παναργολικόν προσκύνημα.

Η μνήμη τους τιμάται στις 16 Απριλίου.

 

Από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Απρίλιος, τόμος 4ος.