Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος, Το πρώτο θαύμα μετά την ανακομιδή των λειψάνων του

19 Απριλίου 2024

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόπδητος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Aφ’ ου παρήλθον δύο έτη [από την κοίμηση του αγίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυπόδητου], μετέβησαν εις την Βασιλεύουσαν, διά τινα υπηρεσίαν, Μοναχοί τινες της Μονής του Οσίου [την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου στο Πήλιο], όταν δε επρόκειτο να επανακάμψουν εις το Μοναστήριον μετέβησαν πρώτον και έκαμον ανακομιδήν του θείου Λειψάνου του Αγίου, ετοποθέτησαν δε τούτο εις λάρνακα ξυλίνην, ενώ ανεδίδετο εξ αυτού ευωδία άρρητος.

Εις δε τεχνίτης σχοινοποιός κατεσκεύασε διά την αγίαν αυτού Κάραν κουβούκλιον ωραιότατον, εντός του οποίου εναπετέθη αύτη.

Ούτος δε ο τεχνίτης έπασχεν εκ νόσου ανιάτου, και όταν έβηχεν, εξήρχετο από τα σπλάγχνα του φλέγμα πυκτόν και τόσον βρωμερόν, ώστε δεν ηδύνατο να πλησιάση κανείς πλησίον του.

Ευθύς όμως ως έφερε το κουβούκλιον και ασπαθείς την αγίαν Κάραν του Οσίου την απέθεσεν εντός αυτού, ω του θαύματος! ιατρεύθη.

Τότε οι παρευρεθέντες εκεί, βλέποντες το παράδοξον εκείνο θαύμα, πιστοί και άπιστοι, ανέκραξαν μεγαλοφώνως· «Κύριε, ελέησον», ενώ εκείνος απήλθεν εις το εργαστήριόν του δοξάζων τον Θεόν και ευχαριστών τον Άγιον.

Παραλαβόντες δε οι Μοναχοί το άγιον Λείψανον το έφεραν εις το Μοναστήριον και από τότε ηπλώθη η φήμη του ως Αγίου θαυματουργούντος εις κάθε τόπον και χώραν.

Η μνήμη του αγίου Συμεών τιμάται στις 19 Απριλίου.

 

Απόσπασμα από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Απρίλιος, τόμος δ’.