Μονή Ζωγράφου, Η θαυματουργή εικόνα αγίου Γεωργίου και το πάθημα του ολιγόπιστου Επισκόπου

10 Μαΐου 2024

Άγιος Γεώργιος. Θαυματουργή εικόνα Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους. Στο κάτω μέρος της μύτης φαίνεται το σημάδι από την τιμωρία του Επισκόπου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Περί των θαυματουργών Εικόνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου των εν τη Ιερά Μονή του Ζωγράφου εν Αγίω Όρει ευρισκομένων.

α’. Περί της εκ της Μονής Φανουήλ θαυμασίως μεταφερθείσης

 

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=398454

Αφθόνως έκτοτε ήρχισαν να επιτελούνται θαυμάσια παρά της αγίας Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τόσον ώστε συνέτρεχεν ο λαός εις την Μονήν του Ζωγράφου προς προσκύνησιν του Τροπαιοφόρου. Έφθασε δε η των θαυμάτων τούτων φήμη και εις αυτήν την Κωνσταντινούπολιν και μέχρι του παλατίου του βασιλέως Λέοντος του Σοφού.

Ο δε ευσεβής εκείνος βασιλεύς, εις ένδειξιν της ευλαβείας και του θερμού ζήλου του, απεφάσισε να μεταβή αυτοπροσώπως εις το Άγιον Όρος, όπως ίδη και ασπασθή την θαυματουργόν αγίαν Εικόνα, ευφρανθή δε και πνευματικώς εκ της συνεντεύξεως των Οσίων Ασκητών Μωυσέως, Ααρών και Βασιλείου, τους οποίους άπαντες πανταχού ενεκωμίαζον.

Μετά τον Λέοντα επεσκέφθη την του Ζωγράφου Μονήν και ο βασιλεύς των Βουλγάρων Ιωάννης εκ Τιρνόβου*. Διά της πλουσίας δε τούτων συνδρομής και χρηματικής ενισχύσεως, ήρχισε να ανεγείρεται και επί τέλους ανηγέρθη λαμπρά και μεγαλοπρεπής η Μονή του Ζωγράφου.

Βραδύτερον και η Ιερά αύτη Μονή κατηδαφίσθη υπό των βαρβάρων και των πειρατών, η δε νυν υφισταμένη Μονή ανωκοδομήθη επί των αρχαίων ερειπίων, υπό του ηγεμόνος της Μολδαβίας Στεφάνου.

Η αγία αύτη Εικών είναι προς τούτοις επίσημος, διότι εν αυτή μέχρι της σήμερον παραμένει το άκρον του δακτύλου, διά του οποίου ανευλαβώς και τολμηρώς ήψατο το του Τροπαιοφόρου πρόσωπον εις ολιγόπιστος Επίσκοπος περιερχόμενος το Άγιον Όρος.

Διότι απλωθείσης μακράν της φήμης των θαυμάτων της αγίας ταύτης Εικόνος, ευθύς μετά την εν Αγίω Όρει παρουσίαν ταύτης, ήλθε μετ’ άλλων πληροφορηθέντων τα τοιαύτα θαυμάσια και εις Επίσκοπος, εκ των πλησιοχώρων επαρχιών, όστις, κατά την παράδοσιν, λέγεται ότι ήτο ο Βοδενών (Εδέσσης) και όστις απέδιδε τα τοιαύτα θαυμάσια εις εφευρέσεις της των Μοναχών φιλοχρηματίας και ουχί εις την δύναμιν του Θεού, την αποδεικνυομένην διά των Αγίων Αυτού, ουδόλως δε επείθετο να πιστεύση εις την αλήθειαν των θαυμάτων.

Όθεν ο αμφιβάλλων Επίσκοπος, ίνα πιστεύση δι’ ιδικής του δοκιμής και ίδη ιδίοις όμμασι το γεγονός, μετέβη ο ίδιος εις το Άγιον Όρος και ήλθεν εις την Ιεράν Μονήν του Ζωγράφου, όπου οι Μοναχοί, υποδεχθέντες αυτόν μετά της πρεπούσης τιμής και λίαν ευτάκτως, ωδήγησαν αυτόν εις τον Καθολικόν Ναόν, προς προσκύνησιν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου Γεωργίου.

Αλλ’ ο Επίσκοπος, αντί να φανή ταπεινός λόγω του επισήμου του σχήματος και, πιστεύων ολοψύχως εις τα του Τροπαιοφόρου θαύματα, να πλησιάση προς το θείον αυτού πρόσωπον, όπως έπρεπε, περιήλθε μετ’ αδιαφορίας τον Ναόν και, σταθείς ενώπιον της Ιεράς Εικόνος του Αγίου, άνευ της οφειλομένης σεμνότητος και σεβασμού, ηρώτησε μετ’ αδιαφορίας τους Μοναχούς· «Ώστε αύτη είναι η παρ’ υμίν θαυματουργός Εικών;».

Με τον λόγον δε ήψατο διά του δείκτου αυτού της παρειάς του Τροπαιοφόρου. Αλλ’ ο Θεός δεν συνεχώρησε την τοιαύτην τόλμην του Επισκόπου, ο δε Άγιος Γεώργιος ετιμώρησεν αυτόν αμέσως, διά του ιδίου μέσου της εκείνου αδιακρισίας.

Διότι ευθύς ως ο Επίσκοπος ήγγισε τον δάκτυλόν του εις την παρειάν του Μεγαλομάρτυρος, ω του θαύματος! ο δάκτυλος του Επισκόπου προσεκολλήθη ως τις παραφυάς εις την παρειάν του Αγίου.

Εις μάτην τότε ο υπό του φόβου και του θάμβους καταληφθείς Επίσκοπος εδοκίμασε, δι’ όλων των δυνάμεών του, να αποχωρίση τον δάκτυλόν του εκ της αγίας Εικόνος, διότι ο δάκτυλος προσεκολλήθη τόσον ισχυρώς εις αυτήν, ώστε κατέθλιβεν αυτόν με πόνους μαρτυρικούς.

Τέλος δε μη δυνάμενος να πράξη άλλως πως ηναγκάσθη και άκων να δεχθή ο δυστυχής Επίσκοπος επέμβασιν πικράν και οδυνηράν, διά της οποίας έκοψαν τον του Επισκόπου δάκτυλον και τοιουτοτρόπως, εκ του γεγονότος τούτου, επληροφορήθη καλώς και δι’ ιδίας πείρας, την γνησιότητα, το αληθές και την δύναμιν των θαυμάτων του Τροπαιοφόρου και Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Η Ιερά αύτη Εικών του Αγίου Γεωργίου είναι κεκοσμημένη δι’ ενδύματος αργυρού κατασκευασθεντος εν Πετρουπόλει τη ευλογία του Μητροπολίτου Σεραφείμ, καθώς φαίνεται τούτο σεσημειωμένον εν τω κρασπέδω του κάτωθεν μέρους του ενδύματος. Η αγιογράφησις της ιεράς ταύτης Εικόνος είναι βυζαντινής τέχνης, λόγω όμως της παρόδου του χρόνου είναι σκοτεινή.

* Το Τίρνοβον αυτό είναι πόλις της Βουλγαρίας επί του ποταμού Ιάντρα, μηδεμίαν έχουσα σχέσιν με τον ιδικόν μας Τύρναβον της Θεσσαλίας. Το Τίρνοβον της Βουλγαρίας υπήρξε πρωτεύουσα ομωνύμου κράτους από του έτους 1186 μέχρι του 1393.

 

Απόσπασμα από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Απρίλιος, τόμος δ’.