Προσβάσιμη σελίδα

«Μυστήριον ξένον»-Μέλος Αγ. Κυριαζίδου (Ρωμαίϊκο Σύνολο Ψαλτών)

romeiko2

Το «πως» της ενανθρώπησης του Θεού Λόγου παραμένει ένα μυστήριο για την θεολογούσα και υμνολογούσα σκέψη. Ύμνοι οι οποίοι εκφράζουν αυτή την απορία και έκπληξη στο παράδοξο γεγονός είναι και η ενάτη ωδή των Καταβασιών των Χριστουγέννων:

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.

Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

Ψάλει ο Χορός Ψαλτών Ρωμαίϊκο. Μέλος Αγ. Κυριαζίδου, ήχος α΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκδημία Κων/νου Γιαννούτσου (1948-†2019)
«Άδοντες και ψάλλοντες»: Για 3η συνεχή χρονιά εκδηλώσεις προς τιμήν του Απ. Παύλου (Καβάλα, 10-13/5/2019)
«Αινείτε τον Κύριον» μετά κρατήματος, ήχ. πλ. α΄ (Πρωτ. Ν. Παπασάββας)
Ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
«Την χείρα σου την αψαμένην» – Γ. Χατζηχρόνογλου