Ο άγ. Αμβρόσιος Μεδιολάνων στη χριστιανική γραμματεία και θεολογία

8 Δεκεμβρίου 2013

Ο Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ συνδιοργανώνει με το Institute for Ecumenical Theology, Eastern Orthodoxy, and Patristics του Τμήματος Καθολικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Γκρατς της Αυστρίας διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 11-12 Δεκεμβρίου του 2013 στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Το θέμα του συνεδρίου είναι: ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων στη χριστιανική γραμματεία και θεολογία.

synedrioagambr

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου:

Wednesday 11-12-2013

10.00  Conferences beginning

Welcome Addresses

11.00  Break — Coffee

11.30-13.00 Moderator: Archbishop Ioannis Spiteris

Claudio Moreschini: “La cristologia di Ambrogio nelle dispute del settimo secolo (Massimo il Confessore)”.

Pablo Argarate: “Ambrosius” teaching on the Holy Spirit”.

Photios Ioannidis: “Bible’s interpretation in Ambrosius Mediolanensis”.

Panagiotis Yfantis: “Cross as a reward”. An Hagiological reading of Ambrosius” hymns”.

13.00-14.00 Discussion

Afternoon session

17.00 Coffee

17.30-19.00 Moderator: Pablo Argarate

Angelo Di Berardino: “S. Ambrogio e l’origine del calendario cristiano”.

Constantine Sventzouris: “Devotion in Christ as «sacerdotium castitatis». Hermeneutic comment on De Virginibus I, 7, 32: «Virgo dei donum est, munus parentis, sacerdotium castitatis»”.

Michel Cozic (La Rochelle, France): “Riches et pauvres lesquels ont le plus besoin des autres? Selon le De Nabuthe d” Ambroise”.

Maria Kazamia: “Ambrosius Mediolanensis, iconographical approach”.

19.00-20.00 Discussion

Thursday 12-12-2013

Morning session

10.00-12.30 Moderator: Christos Arambatzis

Cesare Alzati: “L’Oriente greco nella tradizione della Chiesa ambrosiana”.

Christos Arambatzis: “St. Ambrosius Mediolanensis in the Byzantine tradition”.

Marco Rizzi (Milano, Italia): “Some remarks on Ambrose’s political theology”.

Evangelou Ilias: “St. Ambrosius in the Slavic Literature”.

12.30-13.00 Discussion

13.00-13.30 Conclusions-Photios Ioannidis Conference ending.