Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αστυνομία: τι σχέση έχουν με το ρατσισμό;

27 Σεπτεμβρίου 2016

Police officers on duty. Daytime in public place outdoors. Back view

Συνεχίζοντας την παρουσίαση της έρευνας για τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, περνάμε στην εκτίμηση των πολιτών για τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αστυνομίας, απέναντι στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στο Δήμο Αχαρνών.

Στην ερώτηση ποια πιστεύουν είναι η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους αλλοδαπούς τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πολύ αρνητική, τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αρνητική, τα 8 (18%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν θετική, τα 12 (27%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ουδέτερη, τα 15 (33%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αδιάφορη και τέλος το 1 (2%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησε πως δεν γνωρίζει.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες που έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούν θετική τη στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους αλλοδαπούς εξαιτίας της ανοχής που δείχνει σε παραβατικές τους συμπεριφορές.

Από τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες το 1 (17%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσε ότι η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ αρνητική, τα 2 (33%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσαν αρνητική, το 1 (17%) από τα άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσε θετική και τέλος τα 2 (33%) από τα από τα άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσαν αδιάφορη.

tzora-culture_24_28

Διάγραμμα 28: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους αλλοδαπούς

tzora-culture_24_29

Διάγραμμα 29: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν ελληνική υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους αλλοδαπούς

tzora-culture_24_30

Διάγραμμα 30: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους αλλοδαπούς

Στην ερώτηση ποια πιστεύουν είναι η στάση της Αστυνομίας προς τους αλλοδαπούς τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πολύ αρνητική, τα 15 (33%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αρνητική, τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν θετική, τα 8 (18%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ουδέτερη, τα 10 (23%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αδιάφορη και τέλος τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι το Κράτος κατευθύνει την Αστυνομία να δράσει, ή πολλές φορές την περιορίζει στο να δράσει εξυπηρετώντας  «ίδια» συμφέροντα.

Από τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες το 1 (17%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα, δήλωσε ότι η στάση της Αστυνομίας είναι πολύ αρνητική, τα 2 (33%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσαν θετική και τέλος τα 3 (50%) από τα από τα άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα, δήλωσαν αδιάφορη.

Διάγραμμα 31: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Αστυνομίας προς τους αλλοδαπούς

Διάγραμμα 32: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν ελληνική υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Αστυνομίας προς τους αλλοδαπούς

tzora-culture_24_33

Διάγραμμα 33: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της Αστυνομίας προς τους αλλοδαπούς

.


Παρατήρηση: Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολυπολιτισμικότητα. H περίπτωση του Δήμου Αχαρνών» της φοιτήτριας του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ) και πολιτικής επιστήμονος κ. Φωτεινής Τζώρα. Η εργασία εκπονήθηκε με α’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, β’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Συλαίου Στυλιανή και Ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κ. Μπαντιμαρούδη Φιλήμονα, δημοσιεύεται, δε, εμπλουτισμένη σε συνέχειες από την ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ.

Διαβάστε το προηγούμενο τμήμα της εργασίας εδώ