Θέματα ανταγωνισμού & πνευματικής ιδιοκτησίας στην συμφωνία του διατλαντικού εμπορίου

5 Ιουλίου 2017
[Προηγούμενη δημοσίευση: https://www.pemptousia.gr/?p=164419]

3.6 Επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών
Παράλληλα, η ΤΤΙΡ περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ ή των ΗΠΑ γύρω από τη συμφωνία, το οποίο θα βασίζεται σε ένα σύστημα που ήδη εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ο τρόπος που ο ΠΟΕ επιλύει διαφορές μεταξύ των 160 χωρών-μελών του είναι πολύ επιτυχημένος. Έτσι, τυχόν διαφορές κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της ΤΤΙΡ θα επιλύονται με τρόπο προβλέψιμο, χρησιμοποιώντας σαφείς διαδικασίες και αποφεύγοντας περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Το σύστημα θα διαθέτει επίσης σημαντικές καινοτομίες, όπως η δυνατότητα εκ των προτέρων επιλογής των διαιτητών που θα αναλάβουν την υπόθεση. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια προβλέπεται ότι οι ακροάσεις θα είναι δημόσιες και ενδιαφερόμενα μέρη όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους γραπτώς.

3.7 Πολιτική ανταγωνισμού
Οι διατλαντικοί εταίροι έχουν αποφασίσει ότι η ΤΤΙΡ θα περιέχει επίσης ρυθμίσεις που θα οριοθετούν τον ανταγωνισμό στη νέα απελευθερωμένη αγορά. Η ΤΤΙΡ αποτελεί μια ευκαιρία για την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογραμμίσουν τις αξίες που μοιράζονται στην υιοθέτηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι κανόνες της ΤΤΙΡ θα απαγορεύουν στις επιχειρήσεις τον αθέμιτο καθορισμό των τιμών ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, θα εξασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν τις κρατικές επί ίσοις όροις και θα προβλέπουν υπό ποιους όρους μπορεί μια κυβέρνηση στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ να επιδοτήσει μια εταιρεία.

3.8 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και γεωγραφικές ενδείξεις
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και οι γεωγραφικές ενδείξεις ανταμείβουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που καινοτομούν. Έτσι δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης ή δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, οι διατλαντικοί εταίροι έχουν αναπτύξει σύγχρονους και ολοκληρωμένους κανόνες για την προστασία των ΔΠΙ. Οι πολιτικές τους βασίζονται σε παρόμοιες αρχές, έτσι ώστε οι σχετικοί κανόνες πέρα από τον Ατλαντικό να είναι προβλέψιμοι, εξάλλου ως στενοί εμπορικοί εταίροι ανταλλάσσουν πλήθος αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, στόχος της ΤΤΙΡ είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για το ρόλο των ΔΠΙ στην καινοτομία, την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων με νέες ιδέες και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην έρευνα και το branding προϊόντων και υπηρεσιών. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται κοινές αρχές που τονίζουν τη σημασία των ΔΠΙ στην ανάπτυξη και την απασχόληση και θέτουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για ορισμένα σημαντικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα μεταπώλησης, δημόσιας εκτέλεσης και μετάδοσης. Άλλωστε, ΕΕ και ΗΠΑ δεσμεύονται ότι δε θα μειωθεί η υφιστάμενη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων. Πολλά ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά παράγονται, μεταποιούνται ή παρασκευάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εκ τούτου έχουν ονομασίες που συνδέονται με τον τόπο προέλευσής τους. Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ και οι ΗΠΑ προστατεύουν τις ονομασίες προέλευσης με διαφορετική νομοθεσία έτσι ώστε τα εκατέρωθεν επίπεδα προστασίας να αποκλίνουν. Αυτό συνεπάγεται την παραπλάνηση των καταναλωτών και την ζημία των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΤΙΡ αναμένεται να περιέχει ένα συμφωνημένο κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων, κανόνες που θα εμποδίζουν την κατάχρηση, αλλά και μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική επιβολή των παραπάνω (DG Trade, 2016).

(συνεχίζεται)