«Δέσποινα πρόσδεξαι», Δοξαστικό Πολυελέου «Λόγον αγαθόν» ήχ. πλ. δ΄(Δανιηλαίοι-Βατοπαιδινός Χορός)

8 Ιουλίου 2018