Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος:«Σήμερα μυρίζει άνοιξη, διότι συναντόμεθα και πάλιν στους Ι. Ναούς για να συν-βιώσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας»

15 Μαΐου 2020

Σεβαστοί μου Πατέρες,
Αδελφοί μου εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών αγαπημένοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΣ!

“Σήμερον έαρ μυρίζει” (Εξαποστειλάριον Κυρ. Θωμά). Σήμερα μυρίζει άνοιξη, διότι συναντόμεθα και πάλιν στους Ι. Ναούς για να συν-βιώσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, το γεγονός, δηλαδή, ότι συν-αποτελούμε τα μέλη του μυστικού Σώματος του Χριστού. Σήμερα συν-ευρισκόμεθα εδώ για να συν-προσφέρουμε το μέγα της σωτηρίας μυστήριο, την Θεία Λειτουργία.

Βιώνουμε και πάλιν την εν Χριστώ σύναξή μας, που με πολλή προσμονή εποθούσαμε όλοι δύο ολόκληρους μήνες. Γι̉ αυτό, με πολύ θαυμασμό και ανείπωτη ευφροσύνη, απευθυνόμεθα στον Αναστημένο Κύριό μας και μαζί με τον ιερό υμνωδό ανακράζουμε:

“Φιλάνθρωπε, μέγα και ανείκαστον το πλήθος των οικτιρμών Σου˙ ότι εμακροθύμησας υπό Ιουδαίων ραπιζόμενος, υπό Αποστόλου ψηλαφώμενος και υπό των αθετούντων Σε πολυπραγμονούμενος” (δοξαστικόν αποστίχων εσπερινού Κυριακής Θωμά). Διότι πράγματι! Είναι τόσο μεγάλη και ανέκφραστη η φιλανθρωπία του Χριστού, ώστε χάριν της δικής μας σωτηρίας ανέχθη και ανέχεται κάθε ταπείνωση. Είναι τόσο άπειρο και ανείπωτο το μέγεθος της ευσπλαχνίας Του, ώστε Αυτός, αν και Θεός, έγινε άνθρωπος για να κάμη εμάς θεούς κατά χάριν. Και όχι μόνον αυτό. Κατεδέχθη εξευτελισμούς, ύβρεις, χαστούκια, μαστιγώσεις, εμπαιγμούς, τον πορφυρούν χιτώνα, το καλάμι, τον ακάνθινο στέφανο και τέλος τον σταυρικό θάνατο. Κατεδέχθη να Τον ψηλαφίση ο μαθητής Του, ο Θωμάς, για να διαπιστώση, ότι πράγματι ανεστήθη εν σαρκί. Κατεδέχθη τότε, αλλά καταδέχεται μέχρι και σήμερα ακόμη, να ασχολούνται με Αυτόν περίεργα όσοι αρνούνται να πιστεύσουν, ότι είναι Θεός και άνθρωπος και Τον υποβιβάζουν στο επίπεδο ενός μεγάλου διδασκάλου ή ενός σοφού, αλλά τίποτε περισσότερο.

Και γι̉ αυτό δεν μπορούν να κατανοήσουν, με την μικρή ανθρώπινη λογική τους, τι είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, όμως, είναι ένα μεγάλο και ακατάληπτο μυστήριο. Είναι επανάληψις του Μυστικού Δείπνου. Τότε που “λαβών ο Ιησούς άρτον και ευλογήσας…δούς τοις μαθηταίς είπεν˙ λάβετε φάγετε, τούτό εστι το σώμά μου. Και λαβών ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων˙ πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστι το αίμά μου” (Ματθ. 26, 26-28. Πρβλ. Μαρ. 14, 22-25, Λουκ. 22, 17-20). Και διευκρίνησε, ότι “εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα” (Ιω. 6, 53-54), διότι ούτος “εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ” (Αυτ. 6, 56). Και στην Σαμαρείτιδα είπε: “ος δ̉ αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα, αλλά…γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον” (Ιω. 4, 14).

Όποιος πιστεύει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχεται και τους λόγους Του. Και γνωρίζει, ότι η Θεία Κοινωνία είναι πηγή ύδατος που αναβλύζει μέσα του την αιώνια ζωή, είναι Κοινωνία Θεού, Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού˙ Αυτού από τον Οποίον προήλθαν τα πάντα και υπάρχουν τα πάντα και ο Οποίος ζωογονεί τα πάντα. Η Θεία Κοινωνία είναι δώρο θεόσδοτο. Είναι το μυστήριο της θεοκοινωνίας. Είναι το θαύμα της μεταλήψεως της ζωής του Θεού. Είναι το φάρμακο της ζωής και της αθανασίας.

Η Θεία Κοινωνία δεν είναι πηγή μεταδόσεως ασθενειών, όπως δυστυχώς ισχυρίζονται πολλοί που δεν κατανοούν το μέγα αυτό μυστήριο. Το Σώμα και Αίμα του Χριστού, με όποιο τρόπο και αν κοινωνείται, μεταλαμβάνεται “εις ίασιν ψυχής τε και σώματος”. Απόδειξις περίτρανος αυτής της αλήθειας, είναι οι ιερείς των νοσοκομείων, οι οποίοι μετά την μετάληψη των ασθενών στους θαλάμους, καταλύουν, δηλαδή κοινωνούν ο,τι έχει απομείνει στο αγ. Ποτήριο και παρά ταύτα ουδείς έχει λοιμώδες νόσημα. Πως είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν, διότι όπου ενεργεί η Χάρις του Θεού, όλα είναι δυνατά.

Κατά την Θεία Λειτουργία, με την δύναμη του Θεού, το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Πως; Ο Θεός γνωρίζει, ο Οποίος ενεργεί αυτό το μεγάλο και παράδοξο μυστήριο. Εκείνος γνωρίζει πως εδημιούργησε τον κόσμο. Εκείνος γνωρίζει πως ο Υιός Του έγινε και άνθρωπος. Εκείνος γνωρίζει πως μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί στο Σώμα και το Αίμα του Υιού Του, ώστε εμείς, κάθε φορά που μεταλαμβάνουμε, να κοινωνούμε και της θεότητος και της ανθρωπότητος του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

“Δεύτε,” λοιπόν,
Αδελφοί μου Περιπόθητοι,
Παιδιά του Χριστού Αγαπημένα,

“Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν…αφθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστού, εν ω στερεούμεθα” (Καταβασία Γ’ ωδ. Καν. Πάσχα). Ελάτε να πιούμε ποτό καινούργιο, πρωτοφανές και πρωτάκουστο˙ ποτό που σαν πηγή αθανασίας ανέβλυσε άφθονο από τον τάφο του Χριστού˙ ποτό που μας κάνει ακλόνητους στην πίστη μας. “Δεύτε του καινού της αμπέλου γενήματος, της θείας ευφροσύνης…βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσωμεν” (1ον τροπ. Η’ ωδ. Καν. Πάσχα). Ελάτε να κοινωνήσωμε το νέο καρπό της αμπέλου, το Αίμα του Χριστού, που μας παρέχει θεία ευφροσύνη και μας αξιώνει να προγευόμεθα την βασιλεία Του. Με αυτά τα ωραία λόγια μας προσκαλεί ο μέγας δογματολόγος της Εκκλησίας μας αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός να γευθούμε το Πανάγιο Σώμα του Δεσπότου Χριστού που εσταυρώθη για την σωτηρία μας και το Πανακήρατο Αίμά Του, που έρρευσε από τις πανάγιες πληγές Του και επότισε τα άγονα βράχια του Γολγοθά, για να ξεδιψάση και τις δικές μας διψασμένες ψυχές, να τις δροσίση, να τις ειρηνεύση και να τις αφθαρτίση με την Χάρη Του.

Και ο αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προσκαλεί ‘’ Τρυφήσατε πάντες’’ ‘’ Η τράπεζα γέμει’’. ‘’ Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών’’. Ελάτε όλοι να χορτάσετε με τον Μόσχο τον σιτευτό, τον Οποίο ο ουράνιος Πατέρας μας θυσιάζει για να ευφρανθούμε όλοι, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Η Αγία Τράπεζα είναι γεμάτη από τον Αμνό του Θεού που προσφέρεται για την σωτηρία μας. Απολαύσατε όλοι το συμπόσιο της πίστεως.
Και μαζί με τους αγίους και εγώ,

Αδελφοί μου,
ο ταπεινός Επίσκοπος και Πατέρας σας πνευματικός, επειδή όλο αυτό το διάστημα εστερήθητε, παρά την θέλησή σας, του Ποτηρίου της Ζωής, δίδω ευχή και ευλογία σε όλους όσους επιθυμούν, να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων, έστω και αν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Γι̉ αυτό και οι Αδελφοί μου Συμπρεσβύτεροι θα παρακαλέσουν τώρα τον Κύριο να σας συγχωρήση από ο,τι σας βαρύνει, ώστε εν καθαρά καρδία να προσέλθετε στην Ιερά Κοινωνία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ πολλές πατρικές εὐχές καί βαθειά ἀγάπη

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΣΑΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πηγή: www.imglyfadas.gr