Μήνυμα και δέηση για τους διαγωνιζόμενους μαθητές των Πανελληνίων εξετάσεων

2 Ιουνίου 2020

Αγαπητά μου παιδιά,

Ως Μητροπολίτης και πνευματικός σας Πατέρας, στην δύσκολη μάχη της ζωής σας για να εισέλθετε σε μία από τις Πανεπιστημιακές Σχολές, ενώνω τις θερμότερες ευχές και προσευχές μου μαζί με τις δικές σας, τους ευσεβείς νέους της Μητροπόλεώς μας, ώστε να επιτύχετε τον σκοπό σας. Το Πανάγιο Πνεύμα, εφ’ όσον ζητείτε τον φωτισμό και την βοήθειά Του και καταβάλετε φιλότιμες προσπάθειες, θα σας επισκιάση και θα σας φωτίση στην ευλογημένη προσπάθειά σας.

Επειδή, λοιπόν, πέρα από τον δικό σας αγώνα έχετε ανάγκη και την προσευχητική στήριξη όλων των εν Χριστώ Αδελφών σας, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεώς μας, προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, θα αναπέμψωμεν όλοι μαζί ειδική δέηση, για να σας φωτίση ο Θεός κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Επίσης, μετά τον Εσπερινό, κάθε απόγευμα εις τας 7:00 μ.μ., από της 14ης έως και της 19ης Ιουνίου, θα τελείται για τον ίδιο λόγο Ιερά Παράκλησις προς την Υπεραγία Θεοτόκο και θα αναπέμπεται η ειδική δέησις.

Με πολλές πατρικές ευχές για επιτυχία
στις έξετάσεις και στην ζωή σας

Ο Ποιμενάρχης Σας

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Δέησις προς πνευματικήν ενίσχυσιν και φωτισμόν των παιδιών μας, εις τας επικειμένας
Πανελληνίους Εξετάσεις

● Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός Σου· δεόμεθά Σου, επάκουσον και ελέησον.

● Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών (τάδε) και πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος.

●Έτι δεόμεθα υπέρ φωτισμού, ενισχύσεως και επιτυχίας εις τας Πανελληνίους εξετάσεις των ευσεβών μαθητών, μαθητριών, σπουδαστών και νέων της Ενορίας ημών και υπέρ του ελθείν Κύριον τον Θεόν βοηθόν εν ταίς προσπαθείαις και τοις αγώσιν αυτών προς επίτευξιν της προαγωγής των.

Του Κυρίου δεηθώμεν
Δεσπότα Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού Πατρός,η αυτοσοφία, ο πάσης συνέσεως χορηγός, ο το Πανάγιόν Σου Πνεύμα καταπέμψας πλουσιοδώρως επί τους αγίους Σου αποστόλους και μαθητάς και εξ αγραμμάτων αλιέων, θεολόγους καί κοσμοκήρυκας σοφωτάτους τούτους αναδείξας, Αυτός Φιλάνθρωπε, κατάπεμψον και επί τους δούλους Σου, τούς ευσεβείς μαθητάς, μαθητρίας και σπουδαστάς της Ενορίας ημών,τας φωτιστικάς ακτίνας του Πνεύματός Σου, ίνα κατανοώσιν ευχερώς τα υπ’ αυτών αναγινωσκόμενα, αποκτήσωσι γνώσεις αγαθάς και αποβάλωσι το άγχος και την ραθυμίαν, ώστε να ευοδωθώσιν αι προσπάθειαί των κατά τας προκειμένας προαγωγικάς και πανελληνίους εξετάσεις και οι μεν προαχθώσιν οι δε εισέλθωσιν εις τας Σχολάς, ας επιθυμούσι.

Ναί, Πάνσοφε και Πανάγαθε Κύριε Ιησού Χριστέ, η πηγή τήςόντως σοφίας, φώτισον, δεόμεθα, τη θεία Σου Χάριτι, τας διανοίας τών ειρημένων δούλων Σου, ίνα, πορευόμενοι εν τω φωτί τών εντολών Σου, έχωσιν άπαντες, εν ταίς εξετάσεσιν αυτών, νούν οξύν και γρήγορον, εις το γράφειν ορθώς και δίδειν τας δεούσας αποκρίσεις, ίνα εν ευγνωμοσύνη πολλή δοξάζωμεν διά παντός τό πανάγιον και προσκυνητόν Όνομά το Σον και του Ανάρχου Σου Πατρός και του Παναγίου και Αγαθού και Φωτιστικού ΣουΠνεύματος εις τους αιώνας. Αμήν.