«Η Μακροθυμία». Καρπός Αγίου Πνεύματος

2 Μαρτίου 2021

«Η Μακροθυμία»: Καρπός Αγίου Πνεύματος. 4ος Καρπός απ’ τους εννέα 9

«Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί…
…μακροθυμείτε προς πάντας»

«Μακροθυμήσατε και υμείς, στηρίξατε τας καρδίας υμών,
Ότι η παρουσία του Κυρίου ήγγικε»

Αλήθεια!… Πόση ανάγκη έχουμε από τη αρετή της Μακροθυμίας, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος; Θα συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μας, όταν μάθουμε ποια είναι αυτή η αρετή και τι μας προσφέρει. Η απάντηση βρίσκεται όταν ρωτή-σουμε τους ειδικούς. Αυτοί, θα μας την περιγράψουν. Την ονομάζουν: Υπομονή, ανοχή, ανεκτικότητα, ανεξικακία, επιείκεια, μεγαλοκαρδία. Όλες αυτές οι προσφορές, μας γεμίζουν από εσωτερική αγαλλίαση. Είναι συγχρόνως και μια ψυχική δύναμη που υπομένει, όχι εξ ανάγκης, αλλά από όσα εννοούν οι ονομασίες της. Πλέον τούτων, η Μακροθυμία μας, γίνεται ένας δάσκαλος προς εκείνους που σφάλονται απέναντί μας. Κατανοούμε, με όλα αυτά, πόσο δίκιο είχε ο εστιάτορας των αρετών, ο θείος Παύλος, να μας παρακαλεί, «Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί… μακροθυμείτε προς πάντας», Α΄Θεσ..ε΄14. Τότε, η ευθύνη της έκφρασης της Μακροθυμίας χρεώνεται σε εμάς τους ίδιους. Με την κατάκτηση της, έρχεται ενισχυτής και το Άγιο Πνεύμα. Χορηγεί με καρπογόνο διασπορά τους ζωογόνους χυμούς του στην ευλογημένη πορεία μας προς την πνευματική ζωή. Η Μακροθυμία τροφοδοτεί τη γαλήνη και τη χαρά στις Οικογένειές μας, στη ζωή μας και στους τόπους εργασίας μας. Οι συναναστροφές μας, γίνονται ευλογημένες.

Η Μακροθυμία, όπως εννοείται, παραχωρείται και από τον μακρόθυμο Θεό μας με μια προϋπόθεση. Να είμαστε και εμείς μακρόθυμοι προς τους συνανθρώπους μας. Μας προειδοποιεί με σύμβολα ο Τριαδικός Θεός, ερωτηματικά: «ουκ έδει και σε ελεήσαι τον σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ηλέησα;», Ματθ.ιη΄13. Να μακροθυμούμε προς τους συνανθρώπους μας, ακόμα και όταν μας αδικούν. Το έχουμε χρεωθεί από τη Μακροθυμία που μας χορηγεί ο Μακρόθυμος Θεός.

Η καρποφορία του Αγίου Πνεύματος δια της Μακροθυμίας, χορηγείται με προϋπάρχουσα αγνότητα από κάθε μολυσμό, με γνώση της αλήθειας, με ημερότητα και καλοσύνη και με αγάπη αγνή και ειλικρινή. Έτσι γνωριζόμαστε ότι είμαστε γνήσιοι ως άγιοι και πιστοί στο Θεό μας. Ο θείος λόγος είναι σαφής. «συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι», οπότε μπορούμε να ζούμε «εν μακροθυμία, εν χρηστότητι, εν Πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω», Β΄Κορ.στ΄4,6. Έτσι ακόμα έρχεται και κατοικεί μέσα μας, ως ο καρποφορέας, το Άγιο Πνεύμα.

Λόγω της μεγάλης αξίας της αρετής της Μακροθυμίας, περιέλαβε ο Τριαδι-κός Θεός στο Νόμο της Π.Δ., δια του Αγίου Πνεύματος, ειδικές σχετικές συστάσεις προς τους πιστούς ανθρώπους. Μερικές περιπτώσεις είναι αναγκαίες και εδώ.

Αρχικά δια των Παροιμιών του σοφού Σολομώντος, συνιστά ο Θεός. «εν μα-κροθυμία ευοδία βασιλεύσι, γλώσσα δε μαλακή συντρίβει οστά», Παρ.κε΄15. Δηλαδή: Δια της Μακροθυμίας κερδίζεις την εύνοια των αρχόντων. Η μαλακή και ευγενική γλώσσα μαλακώνει και την πιο σκληρή άρνηση. Μεγάλο το κέρδος μας.

Δια του Σοφού Σειράχ, παραγγέλλει ο Θεός. «γίνου ταχύς εν ακροάσει σου και εν μακροθυμία φέγγου απόκρισιν», Σοφ.Σειρ.ε΄11. Δηλαδή: Να είσαι γρήγο-ρος στο να ακούεις, αλλά δίνε απάντηση με υπομονητική βραδύτητα σκέψεως.

Η βιασύνη απαντήσεων και αποφάσεων, είναι ένα λάθος που μας εκθέτει.

Ο μεγαλοφωνότατος Ευαγγελιστής Προφήτης Ησαΐας, συμβουλεύει όσα παραγγέλλει ο Κύριος ο Ύψιστος, ότι αυτός είναι. «ο διδούς μακροθυμίαν και διδούς ζωήν τοις συντετριμμένοις την καρδίαν», Ησ.νζ΄15. Δηλαδή: Ο Κύριος ο Ύψιστος, (ο Τριαδικός Θεός, δηλαδή) δίνει καρτερία και υπομονή στους ολιγόψυ-χους, καθώς επίσης και ζωογόνο παρηγοριά στους συντετριμμένους στην καρδιά τους και απελπισμένους. Χρεώστες τω Κυρίω εσμέν.

Αλήθεια!… Θυμάστε πόσες φορές ακούμε στις ψαλμωδίες των Ναών την ώρα της λατρείας, να δοξάζουμε το Θεό μας με σχετική υμνολογική έκφραση; Ομολο-γούμε: «Μακρόθυμε, Κύριε, δόξα σοι». Το ζητάει αυτό ο Μακρόθυμος Θεός από τους μακροθυμούντες πιστούς. Για τούτο, δίνει και την τελική του παραγγελία, ως συμβουλή. «Μακροθυμήσατε και υμείς, στηρίξατε τας καρδίας υμών, ότι η παρουσία του Κυρίου ήγγικε», Ιακώβου.ε΄8.

Η Μακροθυμία δια της ενανθρώπισης του Χριστού, διδασκαλία και προσδοκία δική μας.