«Έχουμε ανάγκη της ελπίδος που απορρέει από την ζωηφόρο έγερση του Χριστού»

5 Μαΐου 2021

«Θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον»

(Ἰω. 16,33)

Ὁ Χριστός πρό τῆς τιμίας Σταυρώσεώς Του θέλοντας νά ἐμφυσήσει στούς μαθητές Του θάρρος, γιατί τούς εἶχε καταβάλει πνευματικα ἡ ἰδέα πώς μαζί μέ τόν διδάσκαλό τους θά ἀφανισθοῦν κι αὐτοί, τούς διαβεβαιώνει καί τούς λέγει πώς ἐνίκησε τόν κόσμο κι ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ πονηροῦ. Τούς ἔδωσε ἐλπίδα. Πράγματι μετά τήν Ἀνάστασή Του παρουσιάσθηκε σ’ αὐτούς καί τούς παρηγόρησε λέγοντας· «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28,18).

Πολλές παρατηρήσεις ἔγιναν ἀπό τούς Πατέρες πάνω στά λόγια αὐτά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος γράφει· «ὑποταγήσονταί μοι τά πάντα, ἐπεί  διά τοῦ Σταυροῦ ἐνίκησα τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου». Μέ τόν Σταυρό Του ὁ Χριστός ἐνίκησε τήν δύναμη τοῦ θανάτου. Μέ τά οἰκεῖα Του ἀγωνίσματα ἐνίκησε τόν ἀντίπαλον διάβολον καί τοῦ δόθηκε στήν ἀνθρωπίνη φύση Του κάθε ἐξουσία στόν οὐρανό καί ἐπί γῆς. Αὐτά πού εἶχε φυσικῶς ὡς Θεός τά ἔχει τώρα καί ὡς ἄνθρωπος. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἶναι κυρίαρχος πάντων. «Καί γάρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἡ πρώην δουλεύουσα, νῦν ἐν Χριστῷ ἄρχει πάντων» (Θεοφύλακτος).

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος θά συμπληρώσει· «Βλέπεις τό τρόπαιον τῆς Ἀναστάσεως· ἐξ αἰτίας της μᾶς ἦλθαν ὅλα τά ἀγαθά· μέ αὐτήν καταργήθηκε ἡ ἀπάτη τῶν δαιμόνων, μέ αὐτήν περιγελᾶμε τόν θάνατο, μέ αὐτήν δέν δίνουμε σημασία στήν παροῦσα ζωή, μέ αὐτήν ἐπιθυμοῦμε τά μέλλοντα, μέ αὐτήν ἐξομοιωθήκαμε μέ τούς ἀγγέλους, «ἐάν βουλώμεθα»».

Τήν ἐλπίδα αὐτή τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἐκφράζουμε δυνατά μέσα στήν Ἐκκλησία λέγοντας· «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον». Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος τονίζει πώς βιώνουμε καί ἐμεῖς μέσα μας τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, «ὡς ἑνί ἑκάστῳ ἐγγινομένης δηλονότι τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως».

Ἔχοντας κατά νοῦν ὅλα αὐτά καταλαβαίνουμε πόσο ἔχουμε ἀνάγκη τῆς ἐλπίδος πού ἀπορρέει ἀπό τήν ζωηφόρο ἔγερση τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα πού ἡ ἐξάπλωση τοῦ θανατηφόρου ἐστεμμένου ἰοῦ εἶναι ραγδαία στόν κόσμον ὅλον, πού καθημερινά ἀποθνήσκουν ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλικιῶν, πού ἔχουμε οἱ πάντες τρομοκρατηθεῖ, πού δέν διαφαίνεται στόν ὁρίζοντα σωτήρια λύση, σήμερα ἔχουμε τήν ἀνάγκη τῆς ἐλπίδος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ ἐνίκησε τήν φθορά καί τόν θάνατο, θά νικήσει μέ τήν δύναμή Του καί τήν νόσο τοῦ ἰοῦ.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας εὔχομαι σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως, κλῆρον καί λαόν, ἐπιφανεῖς καί ἰδιῶτες, τό θάρρος καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως στούς πειρασμούς τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, ὑγεία στό σῶμα καί τήν ψυχή καί ἐλπίδα σωτηρίας.

Χριστός Ἀνέστη. Ἀληθῶς Ἀνέστη.

Ἀδελφοί, χαίρετε, ὑγιαίνετε,

καταρτίζεσθε καί εἰρηνεύετε.