Ο Δικαίος της Ι. Σκήτης Αγίας Τριάδος Γέροντας Πατάπιος για τον όσιο Πορφύριο ως Καυσοκαλυβίτη

2 Δεκεμβρίου 2021

Στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων ἔ­ζησε στήν ἀρχή τῆς μο­να­χι­κῆς ἀλλά καί στό τέ­λος τῆς ἐ­πί­γειας ζωῆς του μία ἀπό τίς ση­μαν­τι­κότε­ρες πνευ­μα­τι­κές μορφές τοῦ πε­ρα­σμέ­νου αἰ­ώνα, ὁ γνω­στός πλέον σ᾿ ὅ­λον τόν ὀρ­θό­δοξο κό­σμο ὅσιος Πορ­φύ­ριος Καυ­σο­κα­λυ­βί­της (1906-1991). Ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἔκτακτο φαινόμενο θείας κλήσεως καί ζωῆς. Γιά τή χα­ρι­σμα­τική αὐτή μορφή, ὅ­μοια τῆς ὁποίας σπά­νια πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στήν ἐ­ποχή μας στόν χῶρο τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ἔ­χουν ἐ­πα­ξίως γρα­φεῖ πολλά καί θαυ­μα­στά.

Ο Δικαίος της Σκήτης Αγ. Τριάδος Γέροντας Πατάπιος στο προσκυνητάρι του Αγίου Πορφυρίου στο Κυριακό των Καυσοκαλυβίων

Τήν ἁγιοτόκο πλήν ἐ­ρη­μική καί δυσπρόσιτη Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων ἔ­μελλε νά κα­τα­στή­σει γνω­στή ὁ ὅσιος Πορφύριος στά πέ­ρατα τοῦ ὀρ­θό­δο­ξου κό­σμου μέ τήν προ­σω­νυ­μία του «Καυ­σο­κα­λυ­βί­της». Ἐ­κοι­μήθη ὁ­σι­ακά στήν κα­λύβη τῆς με­τα­νοίας του, τήν κα­λύβη Ἁ­γ. Γε­ωρ­γίου, μετά ἀπό ἐ­πώ­δυνη ἀ­σθέ­νεια, τήν ὁ­ποία ὑ­πέ­μεινε καρ­τε­ρικά, στίς 19 Νο­εμβρίου (2 Δεκεμβρίου) τοῦ 1991. Ἡ ἀ­γάπη του γιά τόν τόπο τῆς με­τα­νοίας του ἀλλά καί ἡ τα­πει­νο­φρο­σύνη του ἦ­ταν τέ­τοια ὥ­στε, προ­γνω­ρί­ζον­τας τό τέ­λος του, ἀ­πο­μα­κρύν­θηκε ἀπό τόν κό­σμο, γιά νά μήν τι­μη­θεῖ κατά τήν τε­λευτή του, ἐ­πα­νερ­χό­με­νος ἐ­κεῖ ἀπ᾿ ὅ­που ξε­κί­νησε τούς πνευ­μα­τι­κούς του ἀ­γῶ­νες, στή σκήτη τῶν Καυ­σο­κα­λυ­βίων. Ἡ τελευταία του προσευχή δέν ἦταν ἄλλη παρά νά τόν ἀξιώσει ὁ Θεός νά τελειώσει τή ζωή του ἐκεῖ πού γεννήθηκε πνευματικά. Καί ὁ Θεός ἄκουσε τή δέησή του. Ἐπέστρεψε καί ἐκοιμήθη ἐκεῖ ὅπου ἐκάρη μοναχός. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἐτελέστη στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης.

Ἔ­λεγε ὁ γέ­ρων Πορ­φύ­ριος, δύο μῆ­νες πρίν τήν ὁ­σι­ακή του κοί­μηση, σέ προ­σφιλῆ του ἐ­πι­σκέ­πτη: «Αὐτό τό δω­μα­τι­άκι εἶ­ναι τό μέ­ρος ἀπ᾿ ὅ­που ξε­κί­νησα, ὅ­ταν ἤ­μουν δε­κα­τεσ­σά­ρων ἐ­τῶν καί ἀ­νέ­βηκα ἐδῶ στούς ἀ­εί­μνη­στους γε­ρον­τᾶ­δες μου Παν­τε­λε­ή­μονα καί Ἰ­ω­αν­νί­κιο. Ὁ Θεός ἐ­πέ­τρεψε καί ξα­να­γύ­ρισα ἐδῶ». Καί λέ­γον­τάς τα αὐτά τά κλει­στά του μά­τια γέ­μι­σαν ἀπό δά­κρυα χα­ρᾶς, εὐ­γνω­μο­σύ­νης καί εὐ­χα­ρι­στίας στόν Θεό.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος συνέχισε τήν ὑπερχιλιετῆ παράδοση τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί προστέθηκε στή χρυσῆ ἁλυσίδα τῶν ὁσιακῶν Καυσοκαλυβιτικῶν μορφῶν. Ἄλλωστε ὁ ἁγιορείτικος χρόνος μόνο μέ τήν αἰωνιότητα θά μποροῦσε νά εἶναι συγχρονισμένος.

Το­νί­ζον­τας σέ ἄλ­λους ἐ­πι­σκέ­πτες τή με­γάλη ἀ­ξία πού ἔ­χουν οἱ ἁ­γι­α­σμέ­νοι τό­ποι, ἀ­φοῦ εἶ­ναι δι­α­πο­τι­σμέ­νοι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔ­λεγε χα­ρα­κτη­ρι­στικά: «Μπαίνω γιά πα­ρά­δει­γμα μέσα σ᾿ ἕνα ἅ­γιο σπή­λαιο, ὅ­πως τό σπή­λαιο τοῦ Ἁ­γ. Ἀ­κα­κίου ἤ τοῦ Ἁ­γ. Νεί­λου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἤ στό σπή­λαιο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψεως καί δέν προ­λα­βαίνω ν᾿ ἀρ­χίσω νά προ­σεύ­χο­μαι κι ἀ­μέ­σως ὁ ἁ­γι­α­σμέ­νος χῶ­ρος μέ ἀ­νε­βά­ζει στά ὕψη». Καί συμ­πλή­ρωνε: «Πολ­λές φο­ρές πα­λαι­ό­τερα, ἀλλά καί τώρα, ‘‘πε­τά­ω’’ στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος πάνω ἀπ᾿ τόν Ἄ­θωνα καί προ­σεύ­χο­μαι μαζί μέ τούς Ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες πα­τέ­ρες. Αἰ­σθά­νο­μαι πολύ τή χάρη τῶν ἀ­σκη­τῶν καί τά θυ­μι­ά­ματα πού εὐ­ω­δι­ά­ζουν, κα­θώς ἀ­νε­βαί­νουν στόν οὐ­ρανό. Σύν­νεφα γύρω ἀπ᾿ τόν Ἄ­θωνα τά μο­σχο­λί­βανα! Αὐτά τά μέρη ἄλ­λοτε τά βά­δι­ζαν ἅ­γιοι μέ με­γάλη ἀ­φο­σί­ωση καί προ­σευχή στόν Θεό. Καί οἱ πέ­τρες, καί αὐ­τές ἔ­χουν ἐμ­πο­τι­σθεῖ μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού προ­σείλ­κυαν οἱ ἅ­γιοι στόν ἑ­αυτό τους. Αὐτά τά πρό­σωπα ἐ­κεῖ ἦ­ταν ἄγ­γε­λοι τοῦ Θεοῦ σταλ­μέ­νοι ἐδῶ στή γῆ. Ἔ­ζη­σαν ζωή ἀγ­γε­λική. Ἔ­ζη­σαν μέ ἔ­ρωτα πρός τόν Θεό, μέ ἀ­γάπη, μέ ἀ­φο­σί­ωση. Κα­θώς ξυ­πνάω τή νύ­χτα ἐδῶ στό μο­να­στήρι, ‘‘βλέ­πω’’ τό Ἅ­γιον Ὄ­ρος νά ἔ­χει πλημ­μυ­ρί­σει ἀπ᾿ τή χάρη ἐ­ξαι­τίας τῶν ἑ­ω­θι­νῶν προ­σευ­χῶν τῶν πα­τέ­ρων. Μό­λις χτυ­ποῦσε τό τά­λαντο, τρέ­χουνε ν᾿ ἀ­κού­σουνε ‘’Ἐ­ξε­γερ­θέν­τες τοῦ ὕ­πνου’’ κι ἀρ­χί­ζουνε μέ λαχ­τάρα, μέ ἀ­γάπη, μέ χαρά τίς προ­σευ­χές. Τί νά σᾶς πῶ! Ἀ­νοί­γει ὁ Πα­ρά­δει­σος!».

Διηγοῦνται γιά τόν ὅσιο Πορφύριο ὅτι ὅσες φορές ὁ Ἅγιος μιλοῦσε στούς ἐπισκέπτες του στό Μήλεσι γιά τή σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων αἰσθανόταν μιά χαρακτηριστική χαρά, ἀνάπαυση, πνευματική ἡδονή. Ἦταν τό προσφιλές του θέμα. Καμμιά συζήτηση δέν τόν ἔθελγε περισσότερο ἀπό ἐκείνην, πού ἀναφερόταν στό Ἅγιον Ὄρος καί ἰδιαίτερα στά Καυσοκαλύβια.

Κά­ποτε σέ ἐ­πι­σκέ­πτες του στά Καλ­λί­σια Ἀτ­τι­κῆς ὁ Γέ­ρον­τας ἔ­κανε μιά κα­τα­νυ­κτική, ἐ­ξω­τε­ρική καί ἐ­σω­τε­ρική πε­ρι­γραφή τῶν ἁ­γι­ο­ρεί­τι­κων ἀ­γρυ­πνιῶν στά Καυ­σο­κα­λύ­βια, τότε πού, ὅ­πως ἔ­λεγε, «τό Ἅ­γιο Πνεῦμα ἐρ­χό­ταν καί πλημ­μύ­ριζε μέ οὐ­ρά­νια χαρά τίς ψυ­χές τῶν μο­να­χῶν». Καί λέ­γον­τας αὐτά ἄ­φησε ἕνα ἀ­φυ­πνι­στικό μή­νυμα:

«Καί τώρα τό Ἅ­γιο Πνεῦμα θέ­λει νά μπεῖ στίς ψυ­χές μας, ὅ­πως καί τότε, ἀλλά σέ­βε­ται τήν ἐ­λευ­θε­ρία μας, δέν θέ­λει νά τήν πα­ρα­βι­ά­σει. Πε­ρι­μέ­νει νά τοῦ ἀ­νοί­ξουμε μό­νοι μας τήν πόρτα καί τότε θά μπεῖ στήν ψυχή μας καί θά τήν με­τα­μορ­φώ­σει».

Ἀπολυτίκιον

Τόν συνάναρχον λόγον. Ἦχος πλ. α΄.

χνηλάτης τῶν πάλαι πατέρων γέγονας,

Ἁγιωνύμου τοῦ Ὄρους ἀσκήσας Σκήτη σεπτῇ,

Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς τῶν Καυσοκαλυβίων.

Ἄβυσσος θείων δωρεῶν,

λυτήρ δεινῶν ἀσθενειῶν,

ἐδείχθης ὦ θεοφόρε.

Πορφύριε οἰκουμένης,

πάσης ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα.

Κοντάκιον

Τῆ Ὑπερμάχῳ στρατηγῷ. Ἦχος πλ.δ΄.

γίων Πάντων ὁ χορός νῦν εὐφραινέσθωσαν

καί ὀρθοδόξων τά πληρώματα χαιρέτωσαν,

ὅτι ἄρτι τῇ Ἐκκλησίᾳ, λαμπρός ἀστήρ ἐφάνη,

Τριάδος τῆς Ἁγίας Σκήτης σεπτῆς.

τῶν Καυσοκαλυβίων κόσμος φανείς.

Διό κράζομεν˙ χαίροις πάτερ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον

 Χαῖρε καί εὐφραίνου Σκήτη λαμπρά,

Καυσοκαλυβίων, ἐν σοί ηὔγασεν ἀληθῶς,

ἄστρον καταυγάσαν, τήν οἰκουμένην πᾶσαν,

καί πάντας ἀφυπνίζων, πρός βίον κρείττονα.