Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Ο άγιος αρνείται να υπακούσει σε οδηγίες του αυτοκράτορα για την άρση του αναθεματισμού του Μωάμεθ!

20 Σεπτεμβρίου 2023

Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. Τοιχογραφία Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Το 1178 ο αυτοκράτωρ Μανουήλ A’ Κομνηνός εξέδωσε μια οδηγία με την όποια εζητούσε να απαλειφθή από τα διδακτικά εκκλησιαστικά βιβλία ο αναθεματισμός εναντίον της περί Θεού διδασκαλίας του Μωάμεθ κατά την όποια ο Θεός «ούτε εγέννησεν ούτε εγεννήθη».

Και ο λόγος για τον όποιο εζητούσε την απάλειψι ήταν ότι οι μεταστρεφόμενοι στη χριστιανική πίστι μουσουλμάνοι κατά την κατήχησί τους εσκανδαλίζονταν, διότι εφαινόταν ότι το ανάθεμα στρέφεται εναντίον του Θεού του Μωάμεθ και όχι εναντίον της εσφαλμένης περί Θεού δοξασίας του Μωάμεθ.

Η σύνοδος, την όποια συνεκάλεσε γι’ αυτό το θέμα ο πατριάρχης Θεοδόσιος, κατόπιν εισηγήσεως του Ευσταθίου αρνήθηκε να διαγράψη το ανάθεμα.

Τότε ο αυτοκράτωρ εξέδωσε δεύτερη οδηγία με την οποία εζητείτο να περιορισθή το ανάθεμα στο πρόσωπο του Μωάμεθ, κι εκάλεσε τους συνοδικούς να προσέλθουν στα ανάκτορα προς συζήτησιν του θέματος.

Εκεί ο Ευστάθιος αρνήθηκε με τόση πειστικότητα την άρσι του αναθέματος από ένα Θεόν «διδάσκαλον κάθε μιαρής πράξεως», κι εμπόδισε την ανάκλησι του αναθέματος.

Από τον τόμο του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, «Το αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης», τόμος α’, έκδοση Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1996.