Η νηστεία, η φιλοξενία και η επίσκεψη της Αγίας Τριάδος στον Αβραάμ!

17 Μαΐου 2024

«Η φιλοξενία του Αβραάμ» η οποία συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Προέλευση Ζάκυνθος, δημιουργία από κρητικό εργαστήριο, 15ος αιώνας, 97×71,5 εκ. Βυζαντινό και Χριστιανικό Εικονικό Μουσείο.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Διδαχή Δ’

 

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=399063

 

Παρεδόθη ο Κύριος, αδελφοί μου, εις τας χείρας των παρανόμων Εβραίων· υβρίσθη, εδάρθη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινον· Την Μεγάλην Τετάρτην επωλήθη ο Κύριος και την Μεγάλην Παρασκευήν εσταυρώθη.

Πρέπει και ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωμεν πάντοτε, μα περισσότερον την Τετάρτην, διότι επωλήθη ο Κύριος και την Παρασκευήν, διότι εσταυρώθη.

Ομοίως έχομεν χρέος να νηστεύωμεν και τας Τεσσαρακοστάς, καθώς εφώτισεν το Άγιον Πνεύμα τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας και ενομοθέτησαν να νηστεύωμεν, διά να νεκρώνωμεν τα πάθη και να ταπεινώνωμεν το σώμα, και μάλιστα με τα ολίγα ζώμεν με ευκολίαν.

Εγώ ημπορώ να ζήσω με 100 δράμια άρτου· εκείνα τα ευλογεί ο Θεός, διότι είνε αναγκαία· και όχι να τρώγωμεν 110· εκείνα τα 10 τα καταράται, διότι είνε χαράμι· είνε εκείνου οπού πεινά.

Φυλάγετε αυτάς τας τέσσαρας Τεσσαρακοστάς, χριστιανοί μου; Εδώ πως πηγαίνετε; Αν είσθε χριστιανοί, πρέπει να τας φυλάγετε· μάλιστα την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Κρατείτε το τριήμερον εδώ; Την Καθαράν Δευτέραν είνε καλόν και άγιον όποιος την φυλάγει.

Ο Αβραάμ είχε το σπίτι του ανοικτόν πάντοτε, και όπου πτωχός, εκεί εκόνευε [εύρισκε καταφύγιο]· και χωρίς ξένον άνθρωπον ο Αβραάμ ποτέ του δεν εκάθητο να φάγη ψωμί.

Ο διάβολος τον εφθόνησε και επήγεν εις τον δρόμον και εμπόδιζε τους διαβάτας να μη περνούν από του Αβραάμ την καλύβαν.

Εβγήκεν εις τον δρόμον ο Αβραάμ και επερίμενε τρεις ημέρας νηστικός.

Βλέπων ο πανάγαθος Θεός την καλήν του γνώμην, φαίνονται τρεις άνθρωποι και τους επήρε εις την καλύβαν του και τους εφίλευσεν· ύστερον έγιναν άφαντοι απ’ έμπροσθέν του.

Τότε κατάλαβε πως ήτο η Αγία Τριάς και εδόξασε τον Θεόν εις τύπον της Αγίας Τριάδος.

Όποιος νηστεύει το τριήμερον έχει μισθόν εις την ψυχήν του, και πάλιν δεν λέγω εκείνο οπού δεν δύναται. Και μίαν ημέραν να νηστεύση ωφελείται.

 

Αγίου Κοσμά Αιτωλού, «Διδαχαί».