Η τιμωρία των ιερόσυλων στην Νέα Μονή της Χίου!

20 Μαΐου 2024

Η Ανάστασις. Νέα Μονή της Χίου, ψηφιδωτό.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Κατά την εποχήν εκείνην εγένοντο έφοδοι και καταδρομαί των βαρβάρων εις όλην την νήσον [στην Χίο], ήλθον δε ποτε και εις την Μονήν οι βάρβαροι εκείνοι Άραβες, διά να αρπάσουν ό,τι ήθελον δυνηθή.

Εισελθόντες δε εις τον Ναόν και επειδή δεν ηδυνήθησαν να ανοίξωσι το Καθολικόν, εμποδιζόμενοι από τον φόβον της θαυμαστής και μεγαλοπρεπούς Εικόνος του Δεσπότου Χριστού, ήτις είναι εζωγραφισμένη διά ψηφίδων άνωθεν της πύλης του Καθολικού, έδειξαν όλην των την μανίαν και την βαρβαρότητα εις τους νάρθηκας.

Όθεν άπασαν εκείνην την ορθομαρμάρωσιν, την οποίαν είχον οι τοίχοι, αρίστης δε τέχνης και εφαρμογής, κατέστρεψαν οι επάρατοι και τα διαφανή εκείνα πορφυρόχροα μάρμαρα αφήρπασαν, ήλθον δε και εις το μέρος εκείνο, όπου ήτο η θήκη των σεβασμίων Λειψάνων των Οσίων [των οσίων Νικήτα, Ιωάννη και Ιωσήφ]*, εκ πορφυροχρόου μαρμάρου κατεσκευασμένη.

Ενώ δε δύο Άραβες κατέστρεφον τα πλησίον μάρμαρα και φυσικόν ήτο πλέον να ανοίξουν και την ιεράν εκείνην λάρνακα, έπεσεν εις την γην από τας χείρας του ενός η σμίλη και εκείθεν, ω του παραδόξου θαύματος! ανεφάνη αίφνης φοβερά φλοξ και κατέκαυσε τους ελεεινούς εκείνους βαρβάρους, θαύμα το οποίον και μέχρι σήμερον διηγούνται.

Ακόμη δε ο τοίχος φαίνεται κεκαυμένος.

Προς απόδειξιν δε και αιωνίαν μνήμην του θαύματος, τα μεν άλλα καταστραφέντα μέρη διώρθωσαν κατόπιν και εζωγράφισαν πάλιν ταύτα, το δε μέρος εκείνο μένει κατεστραμμένον μέχρι σήμερον και αζωγράφιστον.

Εφαίνετο δε μέχρι της καταστροφής του 1822.

Η μνήμη των αγίων τιμάται στις 20 Μαΐου.

 

Από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνα Μάιος, τόμος ε’.