Η ρυθμιστική συνεργασία για το διατλαντικό εμπόριο

29 Ιουνίου 2017
[Προηγούμενη δημοσίευση: https://www.pemptousia.gr/?p=163898]

2) Ρυθμιστική συνεργασία
Τα ρυθμιστικά ζητήματα θεωρούνται από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς ως ο πυρήνας των διαπραγματεύσεων της TTIP, από τα οποία θα εξαρτηθεί η θετική ή αρνητική έκβαση της συμφωνίας. Κατ’ αρχάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με κανονιστικές διαφορές, αν και πολλές έχουν επιλυθεί, μια σειρά από φαινομενικά δυσεπίλυτα προβλήματα παραμένουν. Μάλιστα, ορισμένες διαφορές σχετίζονται με τις αποκλίνουσες προτιμήσεις και αξίες του κοινού. Ενδεικτικά, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές προτιμούν τρόφιμα που έχουν παραχθεί με φυσικές μεθόδους, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν την τάση να αποδέχονται ευκολότερα προϊόντα που αναπτύσσονται με εναλλακτικές μορφές παραγωγής (γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα). Επιπροσθέτως, οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων από τις δύο πλευρές διαφέρουν. Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ προτιμούν μια προληπτική προσέγγιση, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τείνουν να ακολουθούν μια προσέγγιση κόστους-οφέλους που φέρεται να υποστηρίζεται ευρέως από τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες των ΗΠΑ (Akhtar and Jones, 2014).

2.1 Ρυθμιστική συνεργασία
Η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά την τήρηση κανόνων και κανονισμών των διαφόρων χωρών. Όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λοιπόν, εξάγουν στην αμερικανική αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς και αντίστροφα. Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις αν υπάρχουν κανονιστικές διαφορές.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η μείωση των δαπανών διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα προστασίας της υγείας, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και χωρίς μεταβολή των κανόνων παραγωγής του ενωσιακού δίκαιου που ορίζουν οι Συνθήκες της Ένωσης. Η ΤΤΙΡ θα τονώσει τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών με την ανάπτυξη νέων κανονισμών και την αναθεώρηση των υφιστάμενων που επηρεάζουν το διατλαντικό εμπόριο. Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν το δικαίωμα κάθε πλευράς να ρυθμίζει σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον αλλά και την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι οι εκατέρωθεν κανονισμοί να γίνουν πιο συμβατοί μεταξύ τους για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

2.2 Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο
Σε όλους τους τομείς της οικονομίας υπάρχουν τεχνικές απαιτήσεις αντίστοιχες με τα προϊόντα, όπως η ασφάλεια των παιχνιδιών και η ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών. Αυτές οι τεχνικές απαιτήσεις προέρχονται από υποχρεωτικούς κανονισμούς και εθελοντικά πρότυπα που καθορίζουν το μέγεθος, το σχεδιασμό, την επισήμανση, τη συσκευασία, τη λειτουργία και την απόδοση ενός προϊόντος. Όταν οι απαιτήσεις μπορεί να εμποδίσουν το εμπόριο, λέγονται τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο (Transatlantic Barriers to Trade TBT). Οι διαδικασίες που ελέγχουν αν ένα προϊόν συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις καλύπτονται επίσης από τον παραπάνω ορισμό. Αυτές οι «διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης» συνήθως περιλαμβάνουν δοκιμές προϊόντων, επιθεώρηση και πιστοποίηση διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Ενώ λοιπόν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν παρόμοιους στόχους, όταν εισάγουν τεχνικούς κανονισμούς υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Αυτό όμως δημιουργεί περιττά εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο.

Οι τεχνικές απαιτήσεις στην ΕΕ και τις ΗΠΑ είναι ριζικά διαφορετικές καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν επενδύσει πολλά στην ανάπτυξη των συστημάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές ότι η ΕΕ δεν θα αποδεχθεί χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, με την ΤΤΙΡ οι διατλαντικοί εταίροι επιδιώκουν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον χώρο των ΤΒΤ, να μειώσουν το κόστος διαδικασίας ελέγχου των προϊόντων και να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς και πρότυπα. Η συμφωνία επιθυμεί να αξιοποιήσει τα διεθνή πρότυπα, ώστε να γίνουν πιο εύκολες οι διατλαντικές εξαγωγές και να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν οι αδικαιολόγητα αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες. Έτσι μειώνοντας τις διατλαντικές διαφορές, ενδεχομένως συμφωνηθούν κοινά πρότυπα στο μέλλον.

2.3 Ασφάλεια τροφίμων και υγεία ζώων και φυτών
Οι εισαγωγές ζώων, φυτών και τροφίμων ενέχουν πολλούς κίνδυνους για τον ανθρώπινο πληθυσμό που είναι γνωστοί με τον όρο φυτοϋγειονομικά θέματα (Sanitary and Phyto-Sanitary Measures SPS). Οι κανόνες της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρή επανάληψη ελέγχων προϊόντων που έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή, θέτοντας τους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση.

Στον τομέα αυτό, η ΤΤΙΡ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας προνομιακής εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ, με ρεαλιστικές και ταχείες διαδικασίες έγκρισης των εισαγόμενων από την ΕΕ τροφίμων και στενότερη συνεργασία των εκατέρωθεν ρυθμιστικών αρχών. Καθώς ορισμένα θέματα παραμένουν ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα πρέπει να τονιστεί ότι οι κανόνες της ΕΕ δεν είναι πάντα αυστηρότεροι και οι δυο εταίροι έχουν καταστήσει σαφές ότι η συμφωνία δεν θα αλλάξει τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας των τροφίμων. Η ΕΕ θα διατηρήσει τους περιορισμούς επί των ορμονών ή των αυξητικών παραγόντων στην κτηνοτροφία, όπως ακριβώς και οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους κανόνες σχετικά με τις μικροβιακές προσμείξεις. Έτσι η καλλιέργεια και η πώληση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα μείνει ανέπαφη.

Αναφορικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στους επιμέρους τομείς η ΤΤΙΡ προβλέπει επιγραμματικά τα ακόλουθα. Στον τομέα των χημικών και των μηχανολογικών προϊόντων επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία των διατλαντικών ρυθμιστικών αρχών προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι περιττές δαπάνες. Στο κεφάλαιο για τα καλλυντικά οι δυο εταίροι επιθυμούν οι ρυθμιστικές αρχές να εργαστούν από κοινού στις δοκιμές ασφάλειας και την επισήμανση των προϊόντων με σεβασμό στην αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα, η ΤΤΙΡ περιλαμβάνει ξεχωριστά κεφάλαια για τις τεχνολογίες πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών, τις ιατρικές συσκευές και τα φαρμακευτικά είδη προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και οι υφιστάμενοι κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία. Επιπλέον, η συμφωνία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην υφιστάμενη συζήτηση για τα φυτοφάρμακα, διευκολύνοντας το διατλαντικό εμπόριο και βοηθώντας τους αγρότες να αναπτύξουν περισσότερες εξειδικευμένες καλλιέργειες. Τέλος, όσον αφορά τα οχήματα η συμφωνία θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τους υφιστάμενους κανονισμούς αλλά και να αναπτύξει νέους σε παγκόσμιο επίπεδο.

(συνεχίζεται)