Αββάς Αμμωνάς: Ο Θεός έχει την δύναμη να μας ενισχύσει και να μας αξιώσει να προκόψουμε στις εντολές Του!

8 Δεκεμβρίου 2023

Αββάς Αμμωνάς

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αββάς Αμμωνάς, Περί της χαρά της ψυχής που αρχίζει να ζει για τον Θεό!

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=386384

 

Όσοι φυλάγουν αυτά, θα βρουν ανάπαυσι.

Στον κόσμο αυτό θα τους σεβαστούν οι άνθρωποι, και στην άλλη ζωή θ’ απολαύσουν αιώνια χαρά.

Ενώ όσοι ζουν με τα αμαρτωλά τους θελήματα και δεν θέλουν να μετανοήσουν, αλλά μέσα στην ταραχή των ηδονών και στην αυταπάτη αμαρτάνουν, λένε λόγια ευτράπελα, λογομαχούν, δεν φοβούνται την κρίσι του Θεού, δεν ελεούν τους φτωχούς και κάνουν και τα υπόλοιπα αμαρτήματα, θα είναι γεμάτοι με ντροπή και θα τους περιφρονούν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό, και στην άλλη ζωή το όνειδος και η αισχύνη θα τους οδηγήσουν στην γέεννα του πυρός.

Ο Θεός έχει την δύναμι να μας ενίσχυση και να μας αξιώση να προκόψουμε στις εντολές Του, να προφυλαχθούμε από κάθε αμαρτία, για να μπορέσουμε να σωθούμε την ώρα του πειρασμού, που πρόκειται να έλθη σε όλο τον κόσμο.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν θα αργήση, άλλα θα έλθη για να αμείψη τον καθένα.

Τους ασεβείς θα τους στείλη στο αιώνιο πυρ, ενώ στους δικούς Του θα δώση τον δίκαιο μισθό.

Θα εισέλθουν μαζί Του και θ’ αναπαυθούν αιώνια στην βασιλεία Του.
Αμήν.

 

Μη κουρασθής, αδελφέ, να διαβάζης καθημερινά αυτά. Ίσως έτσι να ελεηθούμε κι εμείς μαζί μ’ εκείνους που έκρινε άξιους ο Χριστός.

Φρόντισε, αγαπητέ, να τηρήσης τις εντολές που αναφέραμε, για να μπορέσης να σωθής μαζί με τους αγίους που φύλαξαν τις εντολές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Όποιος διαβάζει αυτά και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει μ’ εκείνον που κοίταξε το πρόσωπό του στον καθρέπτη και αμέσως ξέχασε πώς ήταν (πρβλ. Ιακ. α’ 23 – 24).

Όποιος όμως διαβάζει αυτά και τα εφαρμόζει, μοιάζει με σπόρο που έπεσε σε εύφορη γη και καρποφόρησε (πρβλ. Ματθ. ιγ’ 8).

Ο θεός έχει την δύναμι να μας συναριθμήση μ’ εκείνους που ακούουν και εφαρμόζουν τις εντολές Του, για να δεχθή και από μας ακέραιο τον καρπό με την βοήθεια τής χάριτός Του, διότι σ’ Αυτόν ανήκει πάντοτε ή δύναμις και η δόξα και η εξουσία.
Αμήν.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Αββάς Αμμωνάς» έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Νεοελληνική απόδοση Μοναχός Σεραφείμ.