Προσβάσιμη σελίδα

Φανερών σεαυτόν, τοις Μαθηταίς σου Σωτήρ… : Από τη μακρινή Σιγκαπούρη

Το ενδέκατο εωθινό Δοξαστικό στον Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως Κυρίου, Σιγκαπούρη.

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΑ’, Ήχος πλ. δ’ Ιδιόμελον

Φανερών σεαυτόν, τοις Μαθηταίς σου Σωτήρ μετά την Ανάστασιν, Σίμωνι δέδωκας την των προβάτων νομήν, εις αγάπης αντέκτισιν, την του ποιμένειν φροντίδα αιτών. Διό και έλεγε· Ει φιλείς με Πέτρε, ποίμαινε τα αρνία μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου. Ο δε ευθέως ενδεικνύμενος το φιλόστοργον, περί του άλλου Μαθητού επυνθάνετο. Ων ταίς πρεσβείαις Χριστέ, την ποίμνην σου διαφύλαττε, εκ λύκων λυμαινομένων αυτήν.

Πηγή: www.facebook.com/orthodoxchurchinsoutheastasia

Ιεραποστολή
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ