Συγγραφείς
Αναστάσιος Τάμης, Καθηγητής University of Notre Dame, Australia