Συγγραφείς
Ιωάννης Ξεν. Λιβιτσάνος, τ. Γυμνασιάρχης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής