Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Καλαχάνης – Αθανάσιος Αναστασίου