Συγγραφείς
Γεώργιος Κ. Σκουδρινούδης, Θεολόγος – κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος.