Συγγραφείς
Ελένη Δαγκαλίκα, Συντηρήτρια Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, πτυχιούχος ΑΕΑΘ