Συγγραφείς
Μαρία Καζαμία-Τσέρνου (†), Αν. Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ